ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ภาคีเครือข่ายเมืองโคราช จัดกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม มุ่งพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs)

ภาคีเครือข่ายเมืองโคราช จัดกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม มุ่งพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs)

ภาคีเครือข่ายเมืองโคราช จัดกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม มุ่งพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs)

 

วันนี้ (9 มี.ค. 66) นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมาจัดกิจกรรม โครงการ “พัฒนาศักยภาพสตรี ด้านการใช้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอาชีพสตรีการประยุกต์ใช้ผ้าทอ” ซึ่งได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมี นางอรจิรา ศิริมงคล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด/อำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล อำเภอ/จังหวัด 32 อำเภอ กลุ่มองค์กรสตรี สถาบันการศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 8 มี.ค. 66 ซึ่งเป็นการน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมุ่งมั่นในการช่วยเหลือพสนิกรของพระองค์ท่าน ให้มีอาชีพ มีรายได้ โดยอาศัยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งกระตุ้น ให้เกิดกระแสนิยมการสวมใส่ชุดผ้าไทย จึงเป็นที่มาของพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในด้านงานหัตถศิลป์หัตถกรรม อาชีพช่างทอผ้าและผู้ประกอบการ OTOP ด้านผ้าไทย ให้สามารถพัฒนารูปแบบการย้อมผ้า ถักทอผ้า ตัดเย็บเสื้อผ้า ให้มีความทันสมัยตามแฟชั่นนิยม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้บริโภคในปัจจุบัน ในลักษณะการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ในการออกแบบลวดลาย จากลายดั้งเดิมให้เป็นลายที่มีความแตกต่าง ทั้งรูปลักษณ์และสีสัน

นางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันสตรีสากล ซึ่งสตรีทั่วโลกมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสดงพลังและระลึกถึงสิทธิความเป็นสตรีความเสมอภาคและยุติธรรมรวมถึงความสำคัญของสตรี โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติ โดยให้สตรีร่วมขับเคลื่อนงานการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยมาอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้เพิ่มให้แก่กลุ่มสตรีทอผ้าทุกกลุ่ม เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความสามัคคีและเปิดโอกาสให้สตรีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีในจังหวัดนครราชสีมา อีกทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา ในวันที่ 8 มกราคม 2566 คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพสตรีด้านการใช้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอาชีพสตรีการประยุกต์ใช้ผ้าทอ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีด้านการประยุกต์ใช้ผ้าทอและการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของตลาด รวมทั้งเผยแพร่ภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นถิ่นโคราช 3. เพื่อส่งเสริมให้สตรีนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้การพัฒนาอาชีพการประยุกต์ใช้ผ้าทอ และ 4. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี สร้างขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติสมาชิกองค์กรสตรี โดยภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 1. การบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “สตรีกับการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหาความยากจน” และ “การต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าตามเทรนด์แฟชั่นร่วมสมัย” และบรรยายพิเศษ และพบปะ ให้กำลังใจสตรี “การขับเคลื่อนพัฒนาสตรี ในบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา” รวมทั้งการชี้แนะแนวทางในการเพิ่มทักษะ ความคิด ฝีมือ สร้างองค์ความรู้ในการออกเเบบนํามาเป็นจุดขาย สร้างรายได้ให้ตนเอง เเละชุมชน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานราชการให้ประชาชนได้รับทราบ พร้อมพบปะและนำเสนอภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้บรรยาย 2. การจัดนิทรรศการสร้างการรับรู้ แสดงลายผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดนครราชสีมา และชุดผ้าไทยตามเทรนด์แฟชั่นร่วมสมัย และต้นไม้ประจำจังหวัด (ต้นสาธร) และการสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัด การสาธิตฝึกอาชีพให้กับสตรี 3. การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มสตรี/ชุมชน/OTOP 32 อำเภอ 4. การประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่น และครอบครัวที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในครัวเรือน 5. มอบใบประกาศ ฯ ให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนในการดำเนินโครงการฯ และ 6. การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยตามเทรนด์แฟชั่นร่วมสมัย และการแสดงเดินแบบผ้าไทย “สตรีโคราชร้อยดวงใจ ตระการตาผ้าไทยสวมใส่ให้สนุก” ของประธานฯ หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มองค์กรสตรี

“การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอพิมาย หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มองค์กร และภาคีเครือข่าย ตลอดจนคณะกรรมการพัฒนาสตรีในทุกระดับ ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง ที่ช่วยขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าวนี้ และขอร่วมเเสดงเจตนารมณ์ผ่านกิจกรรมในวันนี้ที่เป็นรูปธรรม นำไปสู่เป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนตามประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้เเนวคิด “76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)” ซึ่งกิจกรรมในวันนี้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 5 : ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (Achieve gender equality and empower all women and girls) โดยทำให้สตรีมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เป็นผู้นำ และมีโอกาสที่เท่าเทียมกับบุรุษในการพัฒนาชีวิตของตนเองและชุมชน” นางสาวจุฑาสัณห์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More