ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมการขนส่งทางราง ร่วมประชุมสมาคมรถไฟภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMRA)

กรมการขนส่งทางราง ร่วมประชุมสมาคมรถไฟภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMRA)

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมรถไฟภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 5 (The 5th Meeting of the GMRA Board of Directors) ที่จัดขึ้นโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 โดยมีนายอธิภู จิตรานุเคราห์ รองอธิบดี และผู้แทนประเทศจากต่างๆ ในภูมิภาคอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา จีน ลาว ไทย และเวียดนาม เข้าร่วมประชุม ซึ่งล้วนแล้วเป็นประเทศที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อการจัดตั้งสมาคมการรถไฟของประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (GMRA) เมื่อปี 2557 
นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเชื่อมต่อทางรถไฟในภูมิภาคและบทบาทสำคัญของการขนส่งทางรางในการส่งเสริมความเชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และผู้คนภายในภูมิภาคอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งความคืบหน้าของโครงการระบบรางในประเทศไทย รวมถึงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 2 เส้นทาง  ได้แก่
1.โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาล แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) 
2. โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และการก่อสร้างรถไฟของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าและผู้คนภายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้อย่างราบรื่น 
 
นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการเชื่อมต่อทางรถไฟในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และความคืบหน้าของกรอบความตกลงว่าด้วยการเชื่อมต่อการขนส่งทางรางข้ามพรมแดน (FA-CBRTC) และยุทธศาสตร์การเดินรถไฟข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยเชื่อมั่นว่าการประชุมดังกล่าวจะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ และร่วมมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงทางรถไฟในภูมิภาคต่อไป

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More