ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กมธ.สว.ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่

กมธ.สว.ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่

วันนี้ (9 มี.ค.66) คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพรลงพื้นที่ติดตามผลสัมฤทธิ์การแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งในฐานะประธานคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา นำคณะที่หนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย นายอนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมาธิการ, นางเสาวนคนธ์ จันทร์ผ่องศรี ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ, นายอรรฆชัย ตระการศาสตร์ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการ, นางสาวสุนารี ก่อศิลป์ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย พล.ต.กลชัย สุวรรณบูรณ์ สมาชิกวุฒิสภา, ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอท่าแซะ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนสภาองค์กรชุมชน และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น โดยหลังการประชุม ทางคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ เพื่อเพบปะพูดคุยกับครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลสองพี่น้อง และตำบลสลุย

สำหรับคณะกรรมาธิการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติวุฒิสภา เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพรในครั้งนี้ เพื่อรับฟังข้อมูลการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้า และลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ โดยใช้ระบบ TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) และการดำเนินการ การสำรวจข้อมูล และการนำข้อมูลสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Thai Quarantine Monitor: Thai QM) ไปใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

โดยพื้นที่อำเภอท่าแซะ มีประชากรทั้งสิ้น 86,545 คน มีจำนวนครัวเรือน 35,852 ครัวเรือน สำรวจผ่านระบบThai QM จำนวน 25,034 ครัวเรือน พบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย 3,130 ปัญหา ได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้ว 3,128 ปัญหา และระหว่างดำเนินการอีก 2 ปัญหา , สำหรับปัญหาด้านน้ำดื่มน้ำใข้ 6,421 ปัญหา, ปัญหาการศึกษา 4,782 ปัญหา, ปัญหารายได้และอาชีพ 5,801 ปัญหา, ปัญหาความปลอดภัย 1,611 ปัญหา, ปัญหากลุ่มเปราะบาง 2,788 ปัญหา ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไปแล้ว 100% โดยได้ให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา พร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยให้ความรู้ พัฒนาทักษะ ส่งเสริมแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ด้านการสร้างคนคุณภาพ การพัฒนาสังคมแห่งสันติสุข ปลอดภัย และพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More