ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร AIS Officer รุ่นที่ 48

สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร AIS Officer รุ่นที่ 48

สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร AIS Officer รุ่นที่ 48  

นายพันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตร AIS Officer รุ่นที่ 48 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 10 มีนาคม 2566 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 9 คน เป็นชาวภูฎาน มาเลเซีย และกัมพูชา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

สำหรับการจัดอบรมหลักสูตร AIS Officer มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานด้านการบริการข่าวสารการเดินอากาศ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดภาคผนวก1ของ ICAO ต่อไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More