ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สถาบัน TDGA โดย DGA เร่งเชื่อมต่อองค์ความรู้หลังแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570’ ผ่านมติครม.แล้ว ให้ผู้บริหารระดับสูงในหลักสูตร e-GCEO#9

สถาบัน TDGA โดย DGA เร่งเชื่อมต่อองค์ความรู้หลังแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570’ ผ่านมติครม.แล้ว ให้ผู้บริหารระดับสูงในหลักสูตร e-GCEO#9

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เร่งเชื่อมต่อองค์ความรู้หลังแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570’ ผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้ว โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล บรรยายหัวข้อ ‘นโยบายและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย’ ในหลักสูตร ‘รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9 (e-GCEO#9)’ จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบริการดิจิทัลสาธารณะให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน์ “บริการภาครัฐสะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน”

ต่อเนื่องด้วยการบรรยายจาก รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิในสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในหัวข้อ ‘บริหารองค์กรและคนในยุค Next Normal’ มาเปิดไอเดียการปรับ Mindset ในการบริหารตน ด้านการปรับเปลี่ยนแนวคิดสู่ผู้นำยุคใหม่ การบริหารคน ด้านการสนับสนุนให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ และการบริหารงาน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับกระบวนการทำงานได้อย่างเท่าทันในยุค Next Normal เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)