ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“รักษ์ผ้าไทย ผ้าถิ่นกำแพงเพชร” จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ประยุกต์ประติมากรรม 200 ปี ลงบนผืนผ้า พร้อมจัดแสดงแบบผ้าไทย กระตุ้นรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทย

“รักษ์ผ้าไทย ผ้าถิ่นกำแพงเพชร” จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ประยุกต์ประติมากรรม 200 ปี ลงบนผืนผ้า พร้อมจัดแสดงแบบผ้าไทย กระตุ้นรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทย

“รักษ์ผ้าไทย ผ้าถิ่นกำแพงเพชร” จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ประยุกต์ประติมากรรม 200 ปี ลงบนผืนผ้า พร้อมจัดแสดงแบบผ้าไทย กระตุ้นรณรงค์พี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมสวมใส่ผ้าไทย เสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

วันนี้ (12 มี.ค. 66) นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้การนำของนางกาญจนี รุจนเสรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “รักษ์ผ้าไทย ผ้าถิ่นกำแพงเพชร” ขึ้น โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกิจกรรม

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า กิจกรรม “รักษ์ผ้าไทย ผ้าถิ่นกำแพงเพชร” เป็นกิจกรรมที่จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร นำแนวทางตามพระดำริโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่กระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสวมใส่ผ้าไทยทุกประเภทที่ทำจากฝีมือคนไทย อันจะทำให้ผู้ประกอบการและช่างทอผ้าไทย ได้มีอาชีพเสริมและอาชีพหลักที่มั่นคง มีรายได้ และมีความมั่นคงในชีวิต ดังที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงรื้อฟื้นอาชีพช่างทอผ้าให้กลับมามีชีวิต เป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งเมื่อ 50 ปีก่อน

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ในกิจกรรมดังกล่าวมีการแสดงแบบผ้าไทย “รักษ์ผ้าไทย ผ้าถิ่นกำแพงเพชร” นำโดยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ตัวแทนจากทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กลุ่มผู้นำสตรี และแขกผู้มีเกียรติที่ได้ให้เกียรติมาร่วมแสดงแบบด้วยชุดผ้าไทย ทั้งนี้ เป็นที่น่าชื่นชมและภาคภูมิใจว่า ผ้าไทยลวดลายใหม่ของจังหวัดกำแพงเพชร ที่ถูกนำมาแสดงแบบในครั้งนี้ ผู้ออกแบบลวดลายผ้าไทย ผ้าถิ่นกำแพงเพชร ได้นำงานประติมากรรมต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร มาเป็นแนวทางในการออกแบบรวมกับผ้าลายศิลาล้อมเพชร ซึ่งถือได้ว่าเป็นผ้าพื้นถิ่นของเมืองกำแพงเพชร และเพื่อง่ายต่อการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น ประติมากรรมดินเผารูปร้อยรัก, รูปเทวดา, แผ่นลวดลายรูปกลีบบัวดินเผาประดับโบราณสถาน สกุลช่างกำแพง ศิลปะ อยุธยา (พุทธศตวรรษที่ 21), ช้างทรงเครื่องวัดช้างรอบ, ลายประดับต่าง ๆ, ลวดลายศิราภรณ์เทวรูปพระอิศวร และ เทวสตรี, และศิลาแลง ที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่น มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ ในส่วนการให้สี ผู้ออกแบบได้หยิบยกชุดข้อมูล “ผ้าห่อคัมภีร์ ผ้าลายอย่างจากวัดคูยาง” จ.กำแพงเพชร มาใช้เป็นแรงบันดาลใจในเรื่องการลงสีลงบนผ้าไทย ซึ่งจากการศึกษาประวัติศาสตร์และความเป็นมาจะพบว่าผ้าลายอย่างที่ใช้ห่อคัมภีร์นั้นมีอายุไม่ต่ำกว่า 200 ปี และหากศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมก็จะพบอีกว่าผ้าลายอย่างนี้ เป็นที่นิยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ราชสำนักอยุธยาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

นางกาญจนี รุจนเสรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า กิจกรรม “รักษ์ผ้าไทย ผ้าถิ่นกำแพงเพชร” ในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ กระตุ้นสร้างกระแสนิยมในการแต่งกายด้วยผ้าไทยต่อยอดให้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และเพื่อนำรายได้สนับสนุนภารกิจแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชรในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จัดหาทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งสนับสนุนกิจการช่วยเหลือการกุศลและองค์กรต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาคเอกชน คหบดี ทุกภาคส่วน และสื่อมวลชนของจังหวัดกำแพงเพชร

“จังหวัดกำแพงเพชรจะได้ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร บูรณาการภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคีในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร อันได้แก่ ภาครัฐ ภาคผู้นำศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคสื่อสารมวลชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมผู้ประกอบการช่างทอผ้า ช่างตัดเย็บ ให้มีการนำองค์ความรู้และเทคนิควิธีการ ตลอดจนวิชาการแฟชั่นสมัยใหม่ที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทุกรุ่น ทุกช่วงวัยในปัจจุบัน มาสร้างสรรค์ผลงานเป็นลวดลายผ้าที่ประยุกต์เข้ากับลวดลายโบราณ ลวดลายดั้งเดิม ให้กลายเป็นผืนผ้าแห่งความร่วมสมัย ควบคู่กับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้สีธรรมชาติในการย้อมผ้า และการปลูกต้นไม้ให้สีธรรมชาติเพิ่มเติมจนเพิ่มพูน ซึ่งนอกเหนือจากความสวยสดงดงามที่ถูกรังสรรค์บนผืนผ้าแล้ว สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ เป็นสินค้าอันทรงคุณค่าที่นอกจากจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับสังคมและชุมชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าในทางจิตใจของผู้สร้างสรรค์งาน และจะขยายผลสร้างความยั่งยืนต่อยอดไปยังคนรุ่นต่อไปให้ได้ยึดในอาชีพช่างทอผ้าให้เป็นอาชีพที่อยู่คู่กับชาวไทยตลอดไป” ผวจ.กำแพงเพชร กล่าวในช่วงท้าย

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/66015

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More