ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปชส.สุราษฎร์ธานี เผย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

ปชส.สุราษฎร์ธานี เผย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ว่า กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยการประชุมดังกล่าวมีนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เป็นประธานการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบรายละเอียดของแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566 สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาให้ความคิดเห็นต่อร่างแผนสื่อสารการแก้ไซปัญหามลพิษทางอากาศ ปี 2566

โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานที่อาจส่งผลต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ดังนี้ 1.การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง การปรับตัวที่ดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ นโยบายรัฐบาลที่มีการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้มีปริมาณมลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจากเดิม 2.ยังคงมีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น รถยนต์ควันดำ โรงานอุตสาหกรรมที่มีการระบายมลพิษเกินมาตรฐาน และยังมีการเผาที่โล่งในพื้นที่ต่างๆ เช่น ฟื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ชุมชน รวมถึงได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันข้ามแดน และ 3. การเผยแพร่ข้อมูลและการสื่อสารอาจยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วน ทำให้บางส่วนอาจยังไม่ทราบมาตรการและการดำเนินงานของภาครัฐ

ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการร่วมของคณะอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ได้จัดทำแผนสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 2566 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศให้กับทั้งหน่วยงานสื่อภายในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานเครือข่าย วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของภาครัฐ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศไปใช้ประโยชน์ได้ กลุ่มเป้าหมาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ เช่น ภาคการเกษตร ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการก่อสร้าง 2. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษทางอากาศ และ 3. ประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์กำหนดแผนสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 2566 ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” (พ.ศ.2565 – 2570) และแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566 โดยแผนเฉพาะกิจฯ ประกอบด้วย 7 มาตรการหลัก คือ “1 สื่อสารเชิงรุก 5 ยกระดับปฏิบัติการ 1 สร้างการมีส่วนร่วม”

ที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230314101756782

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More