ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ติดปีกท้องถิ่นยกระดับงานบริการประชาชน ด้วย Digital Transformation” โครงการประชุมเชิงวิชาการ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลกำแพง จังหวัดสตูล

DGA ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ติดปีกท้องถิ่นยกระดับงานบริการประชาชน ด้วย Digital Transformation” โครงการประชุมเชิงวิชาการ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลกำแพง จังหวัดสตูล

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสตูล จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลกำแพง จังหวัดสตูล โดยมี นายวิชิต แซ่ลิ่ม ประธานสันนิบาตจังหวัดสตูล ให้การสนับสนุน ร่วมกับ นายกเทศมนตรีในจังหวัดสตูล ทั้ง 7 เทศบาลเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนแนวคิดงานบริการประชาชน และยกระดับงานบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้
 
โดย นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ พร้อมเจ้าหน้าที่ DGA ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และร่วมบรรยาย ในหัวข้อ “ติดปีกท้องถิ่นยกระดับงานบริการประชาชน ด้วย Digital Transformation” เพื่อร่วมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน และสามารถนำไปปรับประยุกต์เพื่อยกระดับงานบริการประชาชนในพื้นที่ของเทศบาล ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชน ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ ทั้งนี้ได้รับความคิดเห็น และคำถามมากมาย เพื่อแต่ละเทศบาลนำไปจัดทำวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละเขตเทศบาลของตน เพื่อให้การทำงานสะดวกราบรื่นตอบโจทย์ประชาชน

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)