ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ตรวจทาวันฯ ลงใต้เร่งขับเคลื่อนนโยบาย MIND “ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน” ส่งเสริมธุรกิจดูแลชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจทาวันฯ ลงใต้เร่งขับเคลื่อนนโยบาย MIND “ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน” ส่งเสริมธุรกิจดูแลชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจทาวันฯ ลงใต้เร่งขับเคลื่อนนโยบาย MIND “ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน” ส่งเสริมธุรกิจดูแลชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดสตูลและเจ้าหน้าที่ฯ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งนุ้ยศิลาทอง ประกอบกิจการเหมืองแร่ ผลิตและจำหน่ายหิน ชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  และเข้าเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรง บ้านหัวกาหมิง  ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งนุ้ยศิลาทอง สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อการเลี้ยงผึ้งชันโรง  เป็นการดูแลชุมชนรอบเหมืองแร่  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระจายรายได้ให้กับชุมชน โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรง สนับสนุนให้คนในชุมชนเข้ามาเรียนรู้ และในปี 2566 ได้เข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม  1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ  อาทิ สบู่และน้ำผึ้งชันโรง หลังเสร็จสิ้นโครงการฯ คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนไม่น้อยกว่า 3 แสนบาท
ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ประสานงานกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำผึ้งชันโรง การควบคุมรักษาคุณภาพของน้ำผึ้งชันโรงตลอดกระบวนการผลิต และส่งเสริมประชาสัมพันธ์หาช่องการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นต่อไป
ต่อมาในเวลา 19.00 น.  นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพบปะหารือ (Dinner Talk) ร่วมกับ หน่วยงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล หอการค้าจังหวัดสตูล และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาสตูล ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรม สู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวิถีใหม่ใน 4 มิติ อย่างสมดุลและยั่งยืนตามนโยบายปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในเชิงพื้นที่ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล บูรณาการทำงานร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาสตูล สนับสนุนและส่งเสริมด้านสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน โดยที่ผ่านมาพบปัญหาวงเงินสินเชื่อกองทุนฯ เต็มครบจำนวนในระยะเวลาอันสั้น และรวมถึงการยื่นขอสินเชื่อผ่านระบบออนไลน์ มีระยะเวลาในการตรวจเครดิตบูโรนาน ทำให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาความเป็นไปได้ของการอนุมัติวงเงิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามนโยบาย MIND ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ ลดการสร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจชุมชน  SMEs อุตสาหกรรมของจังหวัดสตูลให้เข้มแข็ง  และอยู่ร่วมกับชุมชนได้ยั่งยืนต่อไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More