ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

🌾รมว.เฉลิมชัย เปิดงานครบรอบ 17 ปี กรมการข้าว มุ่งพัฒนาชาวนาไทยก้าวข้ามเรื่องผลประโยชน์และการเมืองเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ🌾

🌾รมว.เฉลิมชัย เปิดงานครบรอบ 17 ปี กรมการข้าว มุ่งพัฒนาชาวนาไทยก้าวข้ามเรื่องผลประโยชน์และการเมืองเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ🌾

🌾รมว.เฉลิมชัย เปิดงานครบรอบ 17 ปี กรมการข้าว มุ่งพัฒนาชาวนาไทยก้าวข้ามเรื่องผลประโยชน์และการเมืองเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ🌾

◽️ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงานวันสถาปนากรมการข้าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ กรมการข้าว โดยกิจกรรมภายในงานมีการประกอบพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงแม่โพสพ พิธีไหว้ศาลพระภูมิ และพิธีไหว้เจ้าที่ นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลคนดีศรีข้าว ศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นประจำปี 2565 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการข้าวในปีนี้ ได้แก่นายนรภัทร ศรีษะนอก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา กองเมล็ดพันธุ์ข้าว และ น.ส.เบญจวรรณ พลโคตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว

◽️ “ข้าวมีความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย เป็นพืชเศรษฐกิจหลักและยังเป็นพื้นฐานของเกษตรกรไทย อีกทั้งยังถือเป็นพืชการเมือง ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้รับการพัฒนาในด้านข้าวอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องบุคลากรที่จะต้องสร้างความเข้มแข็ง การขับเคลื่อนการพัฒนาพันธุ์ข้าว และด้านการตลาด จึงทำให้ยังไม่มีความมั่นคงเท่าที่ควร การดำเนินในปัจจุบันจึงต้องไม่มองแค่ผลประโยชน์และคะแนนเสียงและต้องช่วยกันเปลี่ยนความคิดก้าวข้ามเรื่องผลประโยชน์และการเมือง อย่างไรก็ตามเชื่อว่านักวิชาการและนักวิจัยของกรมการข้าวมีความรู้ความสามารถจึงต้องมาช่วยกันยกระดับและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพี่น้องชาวนาเกือบ 5 ล้านครอบครัวหรือ 15 ล้านคนต้องเป็นกลุ่มคนที่เข้มแข็งเพราะเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้าง GDP ของประเทศ จึงเน้นย้ำกับกรมการข้าวให้เห็นปัญหาที่แท้จริงจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้าง แต่ถ้าคิดถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศก็เชื่อว่าจะสามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้ และไม่เสียดายงบประมาณในการพัฒนาภาคการเกษตรเชื่อว่าถ้าภาคการเกษตรเข้มแข็งประเทศชาติก็จะเข้มแข็งต่อไปด้วย” ดร.เฉลิมชัยกล่าว

◽️ ด้านนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่าในปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารงานของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านตระหนักและเข้าใจในปัญหาที่พี่น้องชาวนาต้องเผชิญอยู่ในสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำ ส่งออกข้าวไทยลดลง ต้นทุนการผลิตข้าวราคาสูง สถานการณ์ภัยธรรมชาติ และแมลงศัตรูข้าว ประกอบกับประเทศไทยประสบปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ และได้มีนโยบายช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นผ่านโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566 ที่มุ่งเน้นให้ชาวนาเปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้มีคุณภาพและได้ปริมาณที่มากขึ้นเกษตรกรสามารถจำหน่ายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้นและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

▫️นอกจากนี้ ยังมีนโยบายให้กรมการข้าวพัฒนาและสนับสนุนให้ศูนย์ข้าวชุมชนเป็นศูนย์รวมในการบูรณาการงานด้านข้าวของทุกส่วนราชการในพื้นที่ โดยเป็นแหล่งผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่ชุมชนได้ใช้อย่างพอเพียงและต่อเนื่อง รวมทั้งยกระดับเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว โดยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

◽️อีกทั้งยังได้มีเป้าหมายที่จะเชิญชวนให้พี่น้องชาวนาร่วมมาเป็นชาวนาอาสาในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเ พื่อเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันกับกรมการข้าวซึ่งเปรียบเสมือนอาสาสมัครเกษตรที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตข้าว และช่วยเหลืองานของกรมการข้าว ตลอดจนยังได้จัดให้มีโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model ที่มุ่งเน้นในการผลิตข้าวคุณภาพสูง โดยลดการใช้สารเคมีหันมาใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพแทน ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการผลิตและลดการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ เพื่อทำเกษตรอย่างปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาศึกษาแนวทางในการทำนาเปียกสลับแห้งซึ่งเหมาะสำหรับสถานการณ์ภัยแล้งและในภาวะฝนทิ้งช่วงในหลายจังหวัดสามารถบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกษตรกรยังสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้
 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More