ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

             วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  การประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานรัฐมนตรี รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อน การย้าย การโอน ข้าราชการพลเรือน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
       และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการพิเศษ การนับระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ราย

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More