ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รมว.สุชาติ ร่วมคณะ นายก ลงระนอง เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ – สุขภาพฝั่งอันดามัน

รมว.สุชาติ ร่วมคณะ นายก ลงระนอง เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ – สุขภาพฝั่งอันดามัน

  วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อติดตามการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมือง จังหวัดระนอง โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานอาสาสมัครแรงงาน จ.ระนอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง อ.เมือง จ.ระนอง 

          นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้เกิดการจ้างงานในระดับพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมต่อยอดการประกอบอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะที่จังหวัดระนอง ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวฝั่งอันดามันที่โดดเด่นด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าชายเลน บ่อน้ำแร่ และทะเลอันดามัน จึงมีศักยภาพสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสุขภาพได้มากขึ้นทำให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการกลับมาฟื้นตัว เกิดการจ้างงาน ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับการเร่งส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีทักษะฝีมือ มีงานทำ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 

          โอกาสเดียวกันนี้ รมว.สุชาติ ยังได้นำ นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง โดยได้พบปะให้กำลังใจกับสมาชิกกลุ่มอาชีพที่มาจัดแสดงผลงาน กลุ่มแรกเป็นกลุ่มนวดเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองตามโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้สูงอายุ และเยี่ยมชมผลงานและกิจกรรมการฝึกอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟผงสำเร็จรูปบ้านไร่ใน กลุ่มข้าวไร่ปลายคลองสวัสดิ์กลุ่มแต่งผมสุภาพบุรุษ กลุ่มผู้ประกอบการอาหารไทย และกลุ่มนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับการฝึกยกระดับฝีมือตามโครงการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง

          พล.อ.ประยุทธ์ฯ และ รัฐมนตรีฯ สุชาติ ยังได้พบปะกับหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ ชาวบ้านในพื้นที่ และให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงานของจังหวัดระนอง ที่มาร่วมต้อนรับ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวมทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในการนำภารกิจประสานการให้บริการด้านแรงงานเพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย
ที่มา 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More