ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัดมหาดไทยเปิดคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 6 ตอน “พังงาผาสุก” ชื่นชมโกไข่ เป็นศิลปินจิตอาสา ผู้สร้างโอกาสให้กับเด็กศิลป์ พร้อมเน้นย้ำผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ขยายผลส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสเล่าเรียนในสิ่งที่รัก

ปลัดมหาดไทยเปิดคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 6 ตอน “พังงาผาสุก” ชื่นชมโกไข่ เป็นศิลปินจิตอาสา ผู้สร้างโอกาสให้กับเด็กศิลป์ พร้อมเน้นย้ำผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ขยายผลส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสเล่าเรียนในสิ่งที่รัก

ปลัดมหาดไทยเปิดคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 6 ตอน “พังงาผาสุก” ชื่นชมโกไข่ เป็นศิลปินจิตอาสา ผู้สร้างโอกาสให้กับเด็กศิลป์ พร้อมเน้นย้ำผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ขยายผลส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสเล่าเรียนในสิ่งที่รัก

ที่อาคารโดม โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 6 ตอน “พังงาผาสุก” โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางพิชญา เมืองเนาว์ นางทัศนีย์ ผลชานิโก นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ดร.จุมพล ทองตัน นายสุชาติ ชวางกูร นางทิพย์วรรณ ปิ่นภิบาล พร้อมด้วยคณะศิลปิน นางวัลลภา ธีระสานต์ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชนร่วมในงานกว่า 1,000 คน โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาคราชการภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคสื่อสารมวลชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “ขอขอบคุณและขอชื่นชม ดร.จุมพล ทองตัน หรือ “โกไข่” และพี่น้องภาคีเครือข่ายชาวจังหวัดพังงาผู้มีจิตอันเป็นกุศลในการสนับสนุนลูกหลานคนพังงาได้มีโอกาสที่ดีของชีวิตในด้านของงานวรรณศิลป์ ศิลปะ ทัศนศิลป์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการจัดตั้งกองทุนฯ ศิลปินทุกท่าน และผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่ร่วมบริจาคเงินสำหรับเป็นทุนการศึกษาส่งเสริมให้ลูกหลานชาวพังงาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน ได้พัฒนาตนเองในด้านของศิลปะด้านต่าง ๆ และขอเป็นกำลังใจให้คนทำดีทุกท่านได้มีพลังและมีกำลังใจ เพื่อทำความดีสืบเนื่องต่อไป รวมทั้งขอให้ได้ช่วยกันเผยแพร่สิ่งดี ๆ เช่นนี้ให้แพร่กระจายเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางและทั่วถึงในทุกจังหวัด เพื่อให้เด็กและเยาวชนคนไทยทุกคน ได้มีโอกาสที่ดีของชีวิต ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ได้เชิญประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาในพื้นที่ได้กำหนดหลักสูตรเพิ่มเวลาให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตนด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการของแต่ละโรงเรียนจะเห็นร่วมกัน และขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ได้คิดริเริ่มสร้างสิ่งดี ๆ แบบโกไข่ โดยให้แต่ละจังหวัดได้ตั้งกองทุนการศึกษาส่งเสริมเด็ก ๆ ที่มีความชอบและอยากพัฒนาตนเองด้านศิลปะให้เกิดขึ้น”

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงา ประกอบด้วย 8 อำเภอ 48 ตำบล 321 หมู่บ้าน ถือเป็นจังหวัดที่มีสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นอันดับต้นของประเทศและของโลก ชาวพังงาอยู่แบบพอเพียง เรียบง่าย ตามวิถีและอัตลักษณ์ของจังหวัดและตามนโยบาย“พังงาผาสุก” 4 สุข คือ เศรษฐกิจดี,สังคมดี,สุขภาพดี,และสิ่งแวดล้อมดี และดีอีกอย่างของชาวพังงาก็คือ การที่มีคนดีอยู่มากมาย จนสามารถรวมพลังจัดตั้งกองทุน“พี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา” ขึ้นมาได้ โดยจังหวัดพังงาจะได้นำนโยบายของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย และสิ่งดี ๆ ที่โกไข่ได้ริเริ่มและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ขยายผลร่วมกับภาคีเครือข่ายของจังหวัดพังงา เพื่อให้เด็กและเยาวชนชาวพังงา ได้มีโอกาสที่ดีของชีวิต ได้รับการพัฒนาทักษะด้านศิลปะ เป็นคนดีของสังคม และขยายผลสิ่งที่ดีนี้ไปสู่รุ่นน้องรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน

สำหรับกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียน ได้ดำเนินกิจกรรมคอนเสิร์ตต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 สามารถระดมทุนจัดตั้งเป็นกองทุนได้สำเร็จ โดยมอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถด้านสุนทรียศาสตร์ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี มาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่นักเรียนได้อย่างดียิ่ง ทั้งนี้มีผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ศิลปะในทุกแขนงวิชา มีผลต่อสมองของคนเราและสามารถช่วยพัฒนาระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น “สุนทรียศาสตร์กับการเมืองภาคประชาชน” ในภาควิชารัฐศาสตร์ ได้ให้ความสนใจเรื่องความสัมพันธ์ของสุนทรียศาสตร์กับการเมืองเป็นอย่างมาก เพราะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคมไทยที่ผ่านมา และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More