ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สิทธิของผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินภายในประเทศล่าช้า

สิทธิของผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินภายในประเทศล่าช้า

ผู้โดยสารโปรดทราบสิทธิของผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินภายในประ

ผู้โดยสารโปรดทราบสิทธิของผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินภายในประเทศล่าช้า 

ข้อมูลจาก : ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553

รับเรื่องร้องเรียนสายการบิน www.caat.or.th/complain

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสาร : https://www.caat.or.th/th/archives/2914

 

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/