ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โครงการงานรณรงค์เพื่อป้องกันการทุจริตภายในองค์กร ประจำปี 2566 “CAAT STRONG Power Anti-Corruption ปีที่ 2”

โครงการงานรณรงค์เพื่อป้องกันการทุจริตภายในองค์กร ประจำปี 2566 “CAAT STRONG Power Anti-Corruption ปีที่ 2”

    เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 CAAT ได้จ

    เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 CAAT ได้จัดงานโครงการงานรณรงค์เพื่อป้องกันการทุจริตภายในองค์กร ประจำปี 2566 หัวข้อ “CAAT STRONG Power Anti-Corruption ปีที่ 2” ณ ห้องประชุมอู่ตะเภา ชั้น 6 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรและเพื่อปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย No Gift Policy นอกจากนี้ โครงการฯ ดังกล่าวยังเป็นการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และส่งเสริมจริยธรรมตามหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต  จิตอาสา กตัญญู”

     CAAT STRONG Power Anti-Corruption ปีที่ 2 ได้รับเกียรติจากนายอนันต์ คณาวิวัฒน์ไชย ผู้จัดการฝ่ายกำกับเศรษฐกิจการบิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีว่าที่ ร้อยโท ดร. เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ และนายรุจิภาส จรรยาศรี นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ท. ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งมีพนักงาน CAAT ให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 46 คน หลังจากจบโครงการฯ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาการบรรยาย ร้อยละ 87 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานได้

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/