ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกอบรมจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”(ภาค 2) รุ่นที่ 3/66 ที่ จ.สกลนคร

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกอบรมจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”(ภาค 2) รุ่นที่ 3/66 ที่ จ.สกลนคร

เช้าวันที่ 26 มีนาคม 2566 ที่สโมสรนายทหารสัญญา มทบ.29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 2) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 โดยมี นายชยุต วงศ์วณิช รอง ผวจ.ส.น. พล.ต.ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ เสธ.ทภ.2 พล.ต.ยงยุทธ ขันทวี ผบ.มทบ.29 พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์ ผบก.ภ.จว.สกลนคร และนายวิชาญ แท่นหิน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร ร่วมพิธี

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 เพื่อผลิตจิตอาสา 904 ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการเป็นแกนนำของประชาชนจิตอาสา ร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชาติในการทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม รวมทั้งเป็นตัวอย่างในการปลูกฝังทัศนคติที่ดี และเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนในชาติในเรื่องความเสียสละ ความมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ สร้างสรรค์สังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญ ในการร่วมทำภารกิจ

โดยหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 2) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 มีผู้ได้รับคัดเลือกเข้าทำการฝึกอบรมจำนวน 200 คน จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน/ตำรวจ/ทหาร/นักเรียน/นักศึกษา/และภาคประชาชน โดยทำการฝึกอบรมห้วงระหว่างวันที่ 25 มีนาคม-10 เมษายน 2566 เน้นการฝึกปฏิบัติรวมทั้งการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 5 หมวดวิชา

– หมวดวิชาที่ 1 การพัฒนาบุคลิกภาพ

– หมวดวิชาที่ 2 วิชาอุดมการณ์และสถาบันพระมหากษัตริย์

– หมวดวิชาที่ 3 วิชาองค์ความรู้จิตอาสา

– หมวดวิชาที่ 4 วิชาองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

– หมวดวิชาที่ 5 การฝึกปฏิบัติและการศึกษาดูงานพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งนี้ในระหว่างการฝึก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องของสถานที่ฝึก และที่พัก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ความรู้ในด้านต่างๆ รวมทั้งผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับประทานอาหารพระราชทานจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เมื่อผู้เข้ารับการฝึกเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับพระราชทานใบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” อันจะเป็นเครื่องแสดงความสามารถ พร้อมจะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า เพื่อการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต ภายใต้ร่มพระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี

ภายหลังจากพิธีเปิด แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมโรงนอนศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค 2 พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเป็นสิริมงคล

 

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More