ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมประมง พร้อมผลักดันปลาสวยงาม ก้าวขึ้นประเทศผู้ส่งออกที่สำคัญในตลาดโลก

กรมประมง พร้อมผลักดันปลาสวยงาม ก้าวขึ้นประเทศผู้ส่งออกที่สำคัญในตลาดโลก

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จังหวัดราชบุรี จังหวัดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำที่สำคัญของประเทศไทย จากข้อมูลของสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี พบว่ามีพื้นที่เพาะเลี้ยงปลาสวยงามรวมกว่า 1,200 ไร่ มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงกว่า 200 ฟาร์ม สามารถทำรายได้เข้าประเทศปีละประมาณ 400 – 600 ล้านบาท โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เยอรมัน อเมริกา ออสเตรเลีย

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรอง ในการซื้อปัจจัยการผลิตและจำหน่ายผลผลิตด้วยการรวมกันผลิตสัตว์น้ำสวยงามที่ได้มาตรฐาน สำหรับโครงการแปลงใหญ่ปลาสวยงามที่ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก สามารถผลิตปลาสวยงามเฉลี่ย 3 รุ่นต่อปี ผลผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการ 5,782 ตัว/ปี หลังเข้าร่วมโครงการปีที่ 3 ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 7,179 ตัว/ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทางจังหวัดจะเดินหน้าผลิตสัตว์น้ำสวยงามให้แปลกใหม่และเชื่อมโยงตลาดทุกรูปแบบ ตามแนวคิดการตลาดนำการผลิต เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งให้ความสำคัญกับการผลิตที่ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการใช้การตลาดสมัยใหม่ อันจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเพื่อลดปัญหาสินค้าล้นตลาด ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้ตลาดสัตว์น้ำคึกคักนำมาสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและผลักดันให้ปลาสวยงามไทยก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับประเทศผู้ส่งออกปลาสวยงามที่สำคัญอันดับต้นๆ ในตลาดโลก พร้อมทั้งกระตุ้นธุรกิจปลาสวยงามควบคู่ไปกับการปลูกสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติ

ด้านนายกำพล สร้อยแสง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ทางกลุ่มฯ รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากได้รับความรู้ดีๆ มากมายจากทีมนักวิชาการของกรมประมง ทั้งการลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้กับเกษตรกรในด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและที่สำคัญการผลิตอาหารปลาสวยงามเพื่อลดต้นทุน เพราะถือเป็นปัจจัยหลักในการเลี้ยงสัตว์น้ำที่การันตีเรื่องรายได้จากอัตราการรอดและคุณภาพของสัตว์น้ำ เชื่อมั่นว่า โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำสวยงาม) เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญในการปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศไทย ได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More