ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เชื่อมโยงข้อมูลส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา มีงานทำ

กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เชื่อมโยงข้อมูลส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา มีงานทำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมกับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานร่วมแถลงผลงานการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน ในงาน“ศึกษาธิการ – แรงงาน ร่วมใจ สู่ไทยมีงานทำ” ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตลอดระยะเวลา 1 ปี เพื่อร่วมกันส่งเสริมการมีงานทำ พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาและแรงงานทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั้งสองกระทรวงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Big Data ที่มีข้อมูล นักเรียน นักศึกษาแล้วจำนวน 658,455 คน ตำแหน่งงานว่าง ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ รวมทั้งการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งได้ใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้บริการจัดหางานผ่านแพลตฟอร์ม “THAI มีงานทำ” เพิ่มช่องทางให้นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการทำงาน Part Time หรือจบการศึกษาแล้ว ได้ลงทะเบียนเพื่อจับคู่ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตนเอง อีกทั้งพัฒนาหลักสูตร up skill นักเรียน นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานใน 12 กลุ่มเทคโนโลยี กว่า 2,500 หลักสูตร จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานศึกษาครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 264 แห่ง มีนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการทดสอบมากกว่า 250,000 คน ยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 12,000 บาท เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาหลักสูตร บุคลากรและครูผู้สอนที่เหมาะสมในแต่ละบริบทของพื้นที่ ส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษาด้านระบบทวิภาคและขยายผลไปยังสถานประกอบการ จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถในสถานศึกษาให้ครบทุกจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนในการวางแผนการผลิตกำลังคนที่ต้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในภาคเอกชน ผ่านระบบฐานข้อมูล Big Data เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีงานทำ มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

ข้อมูล  

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More