ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ชวนพี่น้องชาวนา ร่วมโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ยกระดับรายได้ กระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่ชุมชน

ชวนพี่น้องชาวนา ร่วมโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ยกระดับรายได้ กระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่ชุมชน

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา กรมการข้าวมุ่งมั่นผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีให้ชาวนา ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญกับชาวนาเป็นอย่างมาก จึงได้มอบหมายให้กรมการข้าวดำเนินนโยบายช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566 ที่มุ่งเน้นให้ชาวนาเปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ และได้ปริมาณที่มากขึ้น ชาวนาสามารถจำหน่ายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

โดยในปี 2566 เป้าหมายการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ที่ 58,700 ตัน และคาดว่าจะดำเนินโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อเนื่องกัน 3 ปี สำหรับเกษตรกรที่ปีนี้คุณสมบัติตกหล่น หรือไม่เข้าข่ายยังมีโอกาส ได้เข้าร่วมโครงการในปีถัดไป ให้รีบดำเนินการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อรักษาสิทธิ์ต่างๆ และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

สำหรับโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566 ในขณะนี้โครงการฯยังเปิดรับสมัครให้ชาวนาที่สนใจยังสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยกรมการข้าวมีเป้าหมายในการรับสมัครชาวนาที่จะเข้าร่วมเข้าโครงการจำนวน 205,965 ราย พื้นที่เป้าหมาย 3,913,333 ไร่ ซึ่งในขณะนี้มีชาวนามาสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 56,394 ราย พื้นที่ประมาณ 700,000 ไร่ นอกจากนั้นกรมการข้าวยังได้ดำเนินการขายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้กับชาวนาที่เข้าร่วมโครงการไปแล้วจำนวน 10,825,690 ตัน

ชาวนาที่สนใจ สามารถติดต่อขอสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566 ได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ หรือศูนย์ข้าวชุมชน สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน และผู้นำชุมชน อีกทั้งชาวนาที่สนใจสามารถรวมกลุ่มกันภายในชุมชน โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจะเดินทางไปรับสมัครถึงที่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวน

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More