ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สภากาชาดไทย จัดโครงการ“ลมหายใจของชุมชน ค่ายภาษาไทย”ที่จังหวัดอ่างทอง

สภากาชาดไทย จัดโครงการ“ลมหายใจของชุมชน ค่ายภาษาไทย”ที่จังหวัดอ่างทอง

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย  จัดโครงการ “ลมหายใจของชุมชน กิจกรรมค่ายภาษาไทย”ระหว่างวันที่  29-30 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นอาสาสมัครกาชาดที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการสอนเสริมภาษาไทยแก่เด็กนักเรียนที่ “อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” โดยใช้คู่มือสอนเสริมภาษาไทยตามเทคนิค สแกฟโฟลดิงของสภากาชาดไทย โดยได้รับเกียรติจาก สุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กล่าวเปิดงาน
        ในการจัดโครงการลมหายใจของชุมชน ค่ายภาษาไทย ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 162 คน เป็นครู 16 คน นักเรียน 146 คน จาก 7 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โรงเรียนวัดวันอุทิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” โรงเรียนวัดไชโย โรงเรียนสตรีอ่างทอง โรงเรียนวัดขุมทอง และ อบต.โรงช้าง โดยสภากาชาดไทย คาดหวังว่าภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม จะมีอาสายุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดมีทัศนคติที่ดีต่อการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถอ่านออกและเขียนภาษาไทยได้ รวมทั้งยังสามารถขยายจำนวนภาคีเครือข่ายและพื้นที่การเรียนรู้ด้านภาษาไทยให้เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจนมีทักษะการเป็นนวัตกร และมีความสามารถแก้ไขปัญหาในชุมชน สมดังพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย อีกทั้งยังจะเกิดประโยชน์แก่การดำเนินงานด้านภาษาไทยของสภากาชาดไทย และส่งผลให้มีผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นเด็กนักเรียนที่มีพัฒนาการด้านอ่านเขียนภาษาไทยมากขึ้น เป็นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นอาสาสมัครสอนเสริมภาษาไทยในลักษณะ “พี่สอนน้อง” ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการใช้คู่มือสอนเสริมภาษาไทยด้วยเทคนิคสแกฟโฟลดิงของสภากาชาดไทย รวมถึงสร้างความเข้าใจในการต่อยอดกระบวนการทำงานตามโครงการลมหายใจของชุมชน กิจกรรม “กาชาดหัวใจครู” เพื่อเด็กและเยาวชนไทยอ่านออกเขียนได้ ปีที่ 2 ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เยาวชน และส่งต่อการเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในระดับอาสาสมัครกาชาด  ที่สามารถต่อยอดการขับเคลื่อนงานด้านการสอนเสริมภาษาไทยในระดับชุมชนร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดต่อไปในอนาคต
 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More