ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สิทธิของผู้โดยสารหากสายการบินปฏิเสธการขนส่ง หรือยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ

สิทธิของผู้โดยสารหากสายการบินปฏิเสธการขนส่ง หรือยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ

ผู้โดยสารโปรดทราบ! สิทธิของผู้โดยสารหากสายการบินปฏิเสธก

ผู้โดยสารโปรดทราบ! สิทธิของผู้โดยสารหากสายการบินปฏิเสธการขนส่ง หรือยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ
ข้อมูลจาก : ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553
รับเรื่องร้องเรียนสายการบิน : www.caat.or.th/complaint
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสาร : www.caat.or.th/th/archives/2914

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/