ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกาศรายชื่อและหลักเกณฑ์วิธีการสอบคัดเลือกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/