ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โฆษกรัฐบาลร่วมถกคณะกรรมการโฆษกกระทรวง ย้ำกรอบแนวทางหลักในการประชาสัมพันธ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570)

โฆษกรัฐบาลร่วมถกคณะกรรมการโฆษกกระทรวง ย้ำกรอบแนวทางหลักในการประชาสัมพันธ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโฆษกกระทรวง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีโฆษกกระทรวง ผู้แทน/ตัวแทนจาก 20 กระทรวง/หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม สรุปสาระการประชุม ดังนี้ 
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางหลักในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ เพื่อกำหนดเรื่องสื่อสารที่สำคัญให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างถูกต้อง แม่นยำ รวมทั้งใช้ในการบริหารประเด็นข้อมูลข่าวสารและต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) โดยสามารถโหลดแผนปฏิบัติการดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของรัฐบาล ปีที่ 4 (25 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2565) ซึ่งยังได้จัดพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลฯ ในรูปแบบ e-book อีกด้วย
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญมาโดยตลอด นั่นคือการปฏิบัติการสารสนเทศต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) ซึ่งทุกกระทรวงได้ดำเนินการเปิดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม หรือสร้างช่องทางภายในกระทรวง เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และสร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งโฆษกรัฐบาลเห็นว่า หากเกิดประเด็นที่คาบเกี่ยวกันกับหลายหน่วยงาน แต่ละกระทรวง/หน่วยงานสามารถออกมาชี้แจงได้เลยเพื่อป้องกันความสับสน และให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว ในขณะที่รัฐบาลจะช่วยชี้แจงประชาสัมพันธ์อีกทาง เพื่อบูรณาการการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ให้การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลสอดคล้องเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งในโอกาสนี้ โฆษกรัฐบาลได้กล่าวขอความเห็นจากที่ประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแนวทางสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (ID IA IR Chat) เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสู่ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถูกต้อง รวดเร็ว และชัดเจน 
“ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ทำหน้าที่ร่วมกันประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของภาครัฐอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ให้เป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน ด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข่าวเป็นไปได้ในหลายช่องทาง จึงอาจต้องปรับรูปแบบการทำงาน การนำเสนอให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการชี้แจงแก้ไขข่าวเท็จ ข่าวบิดเบือน ต้องดำเนินการทันที ซึ่งทั้งหมดของการทำงานนี้ จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ ยกระดับการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายอนุชา ฯ กล่าว 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More