ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี เตือนให้ระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี เตือนให้ระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

นายวงศกร นราธาวา หัวหน้ากลุ่มนิติกรรมสัญญา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราขการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 ให้วันที่ 17 เมษายน 2566 เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกัน วันที่ 13 – 17 เมษายน 2566 รวม 5 วัน จึงคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวทางน้ำ ตามแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ เขื่อนเก็บน้ำที่มีการเดินเรือ และชายทะเลเป็นจำนวนมาก

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี จึงมีมาตรการเพื่อความปลอดภัย และเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ ดังนี้

1. ท่าเทียบเรือ ให้ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้ครอบครองท่าเทียบเรื่อ ให้ดำเนินการติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่โป๊ะเทียบเรือสามารถรับน้ำหนักได้ โดยติดเอาไว้ในที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ท่าเทียบเรือต้องมีพวงชูชีพ (LIFE BUOY) ติดไว้บนท่าเทียบเรืออย่างน้อย 4 พวง พร้อมกับผูกเชือกติดไว้ที่พวงชูชีพมีความยาวอย่างน้อย 25 เมตร และต้องติดไว้ในที่สามารถนำมาใช้งาน ได้ทันท่วงที และต้องติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณท่าเทียบเรือ ทางเดินขึ้น – ลง ให้เพียงพอ และจัดให้มีที่กั้นทางเดินขึ้น-ลง จัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมไม่ให้ประชาชน หรือนักท่องเที่ยวลงไปยืนบนโป๊ะเทียบเรือเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ เพื่ออำนวยความสะดวก พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ กรณีพลัดตกน้ำด้วย

2. เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ให้ทำการตรวจสอบเรือ และระมัดระวังความปลอดภัย ในการเดินเรือ โดยให้ทำการตรวจสภาพตัวเรือ เครื่องจักรยนต์ของเรือ ให้มีความพร้อม และเหมาะสมกับสภาพการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ จัดเตรียมอุปกรณ์ประจำเรือ เช่น เบาะที่นั่งชูชีพ เสื้อชูชีพ พวงชูชีพ และเครื่องมือดับเพลิง ที่มีสภาพพร้อม ต่อการใช้งานได้ทันที เรือโดยสารต้องติดตั้งป้ายระบุ จำนวนคนโดยสารในที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และเรือทุกลำต้องเปิดโคมไฟเรือ ตามกฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น โดยห้ามเปิดใช้โคมไฟอื่นใดที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อการเดินเรือ เรือทุกลำต้องบรรทุก คนโดยสารหรือสิ่งของไม่เกินกว่าจำนวนที่ได้กำหนดไว้ ในใบอนุญาตใช้เรือ และในการนำเรือเข้า – ออกท่าเทียบเรือ ต้องรอจนกว่าร่องน้ำทางเดินเรือว่าง และให้ระมัดระวังไม่ให้กีดขวางต่อการเดินเรือขึ้น – ล่องด้วย หากมีสิ่งอื่นบดบังสายตา ผู้ควบคุมเรือจะต้องแสดงสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟทุกครั้ง และขณะเรือแล่นสวนกัน หรือแซงกับเรื่อลำอื่นในระยะใกล้ ให้ผู้ควบคุมเรือ ลดความเร็วของเรือลง เพื่อไม่ให้คลื่นของเรือกระทบ หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่เรือลำอื่น ผู้ควบคุมเรือทุกลำ ห้ามผู้โดยสารยืนหรือนั่งบริเวณหัวเรือ ท้ายเรือ กราบเรือ คาเรือ หรือกระทำการอื่นใดภายในเรือที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ และให้ปฏิบัติตามกฎหมายการเดินเรือโดยเคร่งครัด และห้ามผู้ควบคุมเรือดื่มสุรา หรือเสพของมึนมาโดยเด็ดขาด และต้องควบคุม ดูแล ผู้โดยสารในเรือมิให้มีการกระทำใดๆ ที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่เรือหรือผู้โดยสารคนอื่น

3. ผู้ใช้บริการและสัญจรทางน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำต่อประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้โดยสารเรือ ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ขณะลงเรือควรขอเสื้อชูชีพ จากผู้ควบคุมเรือ เพื่อสวมใส่ หรือนำมาไว้ใกล้ตัว การแต่งภายควรใช้ชุดแต่งกายที่เหมาะสม สามารถถอดออกได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ สำหรับรองเท้าไม่ควรเป็นรองเท้าหุ้มข้อ และไม่ควรใช้ชนิดผูกเชือก ถ้าจะลงเรือให้ยืนคอยบนท่าเทียบเรือก่อน และไม่ควรยืนรอบนโป๊ะท่าเทียบเรือ การขึ้น – ลงเรือจะต้องรอให้เรือจอดเทียบให้เรียบร้อยก่อน โดยไม่ควรแย่งกันขึ้น – ลง เมื่อลงไปในเรือแล้ว ให้เดินเข้าไปภายในตัวเรือ ห้ามยืนหรือนั่งท้ายเรือ หัวเรือ กราบเรือ และหลังคาเรือ หากพบว่าในเรือมีคนโดยสาร หนาแน่นแล้ว ให้รอเรือลำต่อไป และหากพบว่าเรือเอียงหรือเรือโคลงอย่าตื่นตกใจ ให้ผู้โดยสารพยายามจับพนักพิง ที่นั่งให้มั่น และอย่าพยายามขืนการเอียงของเรือ เพราะอาจเป็นเหตุให้เรือจมได้ ผู้โดยสารไม่ควรดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ เพราะอาจจะเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำขึ้น และให้ประชาชน นักท่องเที่ยวยืนรอบนที่พักผู้โดยสาร ไม่ควรยืนรอบนโป๊ะเทียบเรือ เกินกว่าจำนวนคนที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อความสะดวก ความปลอดภัย และเป็นการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจ เกิดขึ้นจากการเดินเรือและใช้เรือ

กรมเจ้าท่า จึงเตือนให้ผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ หรือผู้ประกอบกิจการเดินเรือ ประชาชนผู้ใช้บริการเรือโดยสาร ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและโดยสารเรือ ควรปฏิบัติดามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินเรือ เชื่อฟัง ปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำ ตักเตือนของเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ดูแลประจำอยู่ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ โดยเคร่งควัด รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำ เกี่ยวกับการให้ และการใช้บริการเรือโดยสาร

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230411123458006

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More