ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มูลนิธิสัมมาชีพ เตรียมเปิดรับสมัคร  ประกวดรางวัล  “ต้นแบบสัมมาชีพ”

มูลนิธิสัมมาชีพ เตรียมเปิดรับสมัคร ประกวดรางวัล  “ต้นแบบสัมมาชีพ”

มูลนิธิสัมมาชีพ เตรียมเปิดรับสมัคร

ประกวดรางวัล  “ต้นแบบสัมมาชีพ”

 

มูลนิธิสัมมาชีพเตรียมเปิดรับสมัครประกวดรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2566 โดยจะเปิดรับสมัคร 3 รางวัล วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ เอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ และปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ 

นายมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพกล่าวว่า ทางมูลนิธิสัมมาชีพเตรียมเปิดรับสมัครประกวดรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2566 โดยจะเปิดรับสมัคร 3 รางวัลได้แก่ รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ รางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ และรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครในต้นเดือนพฤษภาคมนี้ 

สำหรับเป้าหมายการจัดประกวดรางวัลดังกล่าว มีขึ้นเพื่อยกย่องและเฟ้นหาต้นแบบของบุคคล วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนธุรกิจเอสเอ็มอีที่เป็นแบบอย่างในการสร้างอาชีพ รายได้ ให้แก่สมาชิกและชุมชนตามแนวทางของสัมมาชีพ สามารถฝ่าฟันสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่างๆ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น 

“มูลนิธิสัมมาชีพเป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับการประกอบการของชุมชน บนหลักคิดมีสัมมาชีพ เราจึงจัดให้มีการประกวดรางวัลวิสาหกิจชุมชน เอสเอ็มอี เพื่อคัดเฟ้นผู้ที่มีส่วนส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับชุมชน ช่วยพัฒนาชุมชน จะได้เป็นต้นแบบแก่ผู้สนใจนำไปพัฒนากิจการต่อ และเป็นการเผยแพร่วิธีปฎิบัติสู่ความสำเร็จสู่วงกว้าง 

จากการที่รางวัลเหล่านี้ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจจำนวนมาก มูลนิธิจึงได้ขยายสู่การมอบรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพในปีที่ผ่านมา เพื่อเชิดชูบุคคลที่สร้างผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอีกด้วย” ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพ กล่าว 

สำหรับรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ มีขึ้นเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยจะมอบแก่วิสาหกิจชุมชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการประกอบอาชีพของชุมชน มุ่งสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เพื่อการสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น อันจะนำมาสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน 

ทั้งนี้ รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ จะมีด้วยกัน 5 รางวัล แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภทการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ประเภทการบริการและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประเภทการเกษตร และประเภทการเงินและสวัสดิการชุมชน 

 

รางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ จะเป็นการคัดเลือกเอสเอ็มอีที่จะเป็นต้นแบบในการประกอบกิจการที่มีผลประกอบการดีควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ที่เอสเอ็มอีนั้นๆ ตั้งอยู่ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เอสเอ็มอีรายอื่นๆ นำไปปฏิบัติตาม มีจำนวน 5 รางวัล  

ด้านรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพมีขึ้นเพื่อยกย่องผลงานของผู้ที่พัฒนา สร้างสรรค์งานที่ก่อให้เกิดคุณค่า หรือมูลค่าในอาชีพและกิจการอย่างยั่งยืน และผลงานดังกล่าวเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ ท้องถิ่นหรือระดับประเทศ มีจำนวน 5 รางวัล

ปัจจุบัน มูลนิธิสัมมาชีพได้มอบรางวัลต่างๆ ไปแล้ว ดังนี้ รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ จำนวน 16 องค์กร จากวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมประกวดจำนวน 301 องค์กร รางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ จำนวน 14 ราย จากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสนใจสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัล จำนวน 127 ราย รางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ จำนวน 5 คน จากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 217 คน  โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีต่างๆ ที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และตัดสินรางวัล 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขับเคลื่อนสัมมาชีพเพื่อการพัฒนา คุณพรพิมล นวนกุล เจ้าหน้าที่พัฒนาผู้ประกอบการ โทร. 063-661 4468 

และติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิสัมมาชีพได้ที่ Facebook :  https://www.facebook.com/sammachiv.com    website : https://www.right-livelihoods.org

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More