ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ทส. ลงนามก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ คลองหก คาดแล้วเสร็จปี 2570 หวังเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับนานาชาติ

ทส. ลงนามก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ คลองหก คาดแล้วเสร็จปี 2570 หวังเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับนานาชาติ

ทส. ลงนามก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ คลองหก คาดแล้วเสร็จปี 2570 หวังเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับนานาชาติ
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่ 300 ไร่ บริเวณคลองหก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จัดสร้างเป็นสวนสัตว์แห่งใหม่และเป็นสำนักงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. และนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่นี้ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจากคณะรัฐมนตรีในวงเงินงบประมาณ 10,974.65 ล้านบาท มีระยะเวลาในการก่อสร้าง 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยแบ่งระยะเวลาการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ 
โอกาสนี้ รมว.ทส. ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ โดยขอให้น้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรอบคอบ แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ขอให้การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด เกิดความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามที่ได้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรมเป็นหน่วยงานแรกของปีงบประมาณ 2566 และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรมร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ไปแล้วตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2565
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สวนสัตว์แห่งนี้จะเป็น ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้แห่งใหม่ของประเทศไทยในอนาคต ด้วยการเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยในระดับนานาชาติ มีพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์ มีการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี นำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบบริหารจัดการอัจฉริยะมาใช้ รวมถึงมีระบบบริหารจัดการน้ำ การใช้พลังงานสะอาด และระบบการจัดการของเสียที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นแหล่งนันทนาการที่รองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67298

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More