ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“ศิริราช” ชวนอัปเดตความรู้ทางการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2566

“ศิริราช” ชวนอัปเดตความรู้ทางการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2566

“ศิริราช” เชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ 19-23 มิถุนายน นี้ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชูไฮไลต์ 3 In (Information- Innovation – Integration) เนื้อหาอัดแน่น ตลอด 5 วัน เข้มข้นคูณสองตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ รวมเรื่องต้องรู้สำหรับนักศึกษาแพทย์ เติมเต็มความมั่นใจให้กับแพทย์เวชปฏิบัติ อัปเดตและอัปสกิลความรู้เท่าทันโรคสมัยใหม่ พร้อมเวทีเสนองานวิจัยเพื่ออนาคต

     ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะกรรมการอำนวยการการประชุมวิชาการฯ กล่าวว่า “เนื่องในวโรกาสครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และโอกาสครบรอบ 135 ปี โรงพยาบาลศิริราช ในปี พ.ศ.2566 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข หรือ Siriraj Conference in Medicine and Public Health (SICMPH 2023) ภายใต้แนวคิด “Information Innovation Integration” ซึ่งจะจัดตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการวิจัยคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ (Innovation) เผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัย (Information) และผสมผสานกับความรู้ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการที่จะพัฒนาและแก้ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข (Integration)

     ศ.นพ. อภิชาติ กล่าวอีกว่า การประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นในเนื้อหาที่เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของแพทย์แบบสหสาขา และแบบข้ามศาสตร์ โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากศาสตร์ด้านการแพทย์หลากหลายสาขาวิชา รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากศาสตร์ด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิศวกรรม ด้านกฏหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการศึกษา และด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุน มาร่วมแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ และนำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

     รูปแบบและเนื้อหาของการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ ได้รวบรวมหัวข้อความรู้ที่ทันสมัยมากกว่า 50 หัวข้อ โดยจะนำเสนอความก้าวหน้าทางการแพทย์ (Information) การแพทย์แห่งอนาคต (Innovation) และการบูรณาการข้ามศาสตร์ (Integration) ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรภาครัฐและเอกชน ในประเด็นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยวิทยากรจากภายนอกทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
สำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ห้ามพลาดในปีนี้ ได้แก่ หัวข้อฝุ่น PM 2.5 กับมะเร็งปอด โดยจะพูดถึงสาเหตุ-แนวทางแก้ไข PM 2.5 การตรวจรักษามะเร็งปอดในปัจจุบัน, หัวข้อ Mammographic screening for breast cancer: it’s time for all gender diversity ที่อธิบายถึงอันตรายของโรคมะเร็งเต้านม ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดเฉพาะในผู้หญิง
นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอนวัตกรรม เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์ เช่น การใช้ประโยชน์จาก Big Data เพื่อจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ หัวข้อ Medical robotics: How far we’ve come โดยอธิบายถึงหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ และการปรับตัวของแพทย์ให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด รวมถึงการสร้างเทคโนโลยีนี้ด้วยตนเอง ตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนในอนาคต เช่น Strategic Business Model เพื่อการเตรียมตัวให้ทุกฝ่ายเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ การเตรียมตัวหลังวัยเกษียณอย่างมั่งคั่งและเป็นสุขด้วยแนวคิด automatic millionaire เป็นต้น

     สำหรับงานประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่ นักศึกษาแพทย์ แพทย์ที่จบไปแล้ว แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล เภสัชกร และนักเทคนิคการแพทย์ รวมถึงบุคคลที่สนใจในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ซึ่งมั่นใจได้ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับประโยชน์ สามารถนำความรู้ที่ทันสมัย และความรู้แบบข้ามศาสตร์ไปประยุกต์ใช้หรือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในอนาคตได้

     นอกจากกิจกรรมวิชาการที่กล่าวมาข้างต้น การประชุมครั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมภาคประชาชนที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเดียวกัน นำเสนอในแง่มุนสำหรับประชาชน ประกอบด้วย บูธนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน (Health Innovation) นิทรรศการคนไทยห่างไกลข่าวปลอม (Health Information) และกิจกรรมเวทีผสมผสานองค์ความรู้ เผยแพร่สู่ประชาชน (Health Integration) ซึ่งมีทั้งสาระสุขภาพและกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับรางวัล กิจกรรมจะจัดขึ้น ณ โถง ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566เท่านั้น
รวมไปถึงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในโอกาส ๑๐๐ ปี ประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “รังสีราชนครินทร์” จัดแสดง ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน 2566 (5 วัน)

     ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล กล่าวปิดท้ายว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีความพร้อมที่จะก้าวไปกับยุคสมัยใหม่ จึงขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ผ่าน www.sicmph.com โดยสมัครได้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2566 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการ โทร. 0 2419 2673- 4, 0 2419 2678 (วันเวลาราชการ) หรือ อีเมล : sirirajconference@mahidol.edu     
ชมคลิปได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=vL2d1GgJ0rI  

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More