ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

(The 22nd Chulalongkorn University Veterinary Conference: CUVC 2023)

 

      วันที่ 19 เมษายน 2566 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 (The 22nd Chulalongkorn University Veterinary Conference: CUVC 2023) ณ ห้องประชุมมิตรทาวน์ Hall1 สามย่านมิตรทาวน์ 
    โดยงานประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความรู้วิชาการทางการสัตวแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงนวัตกรรมในอนาคต ภายใต้แนวคิด Accelerating impactful innovative research for global health, food security and pet wellness ซึ่งภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อต่างๆ โดยแบ่งตามรายชนิดของสัตว์ อาทิเช่น สัตว์ปีก สุกร สัตว์เล็ก สัตว์น้ำ สัตว์ป่า และสัตว์เคี้ยวเอื้อง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์ผู้สนับสนุนงานประชุมดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการนำเสนอนวัตกรรมการวิจัยในเรื่องของสุขภาพสัตว์ที่สามารถส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ ความปลอดภัยทางอาหาร และนวัตกรรมทางสัตวแพทย์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ สามารถประยุกต์และนำไปใช้ได้จริง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67443

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More