ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

​นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 67

​นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 67

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 67

เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัดกระทรวงคมนาคม

​นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 67 เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัดกระทรวงคมนาคม เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การทำงานเป็นทีม รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายในการปฏิบัติงานและสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการ โดยมีผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมพิธี ข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัดกระทรวงคมนาคม จำนวน 104 คน เข้ารับการอบรม ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 ณ อาคารราชรถสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม
​​นายชยธรรม์ พรหมศร กล่าวว่า การที่ข้าราชการใหม่จะพัฒนาตนขึ้นเป็นข้าราชการที่ดี และประสบความสำเร็จในการรับราชการนั้น ต้องสร้างแรงขับเคลื่อนออกมาจากใจ ในการที่จะทำงานเพื่อประเทศและประชาชน ซึ่งหลักสูตร “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี” มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพอันดีต่อกัน สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประสานงาน และการสานต่อการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ทำให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด สำหรับอาชีพข้าราชการถือว่ามีเกียรติศักดิ์ศรี ปัจจุบันรูปแบบวิธีการทำงานต่าง ๆ ในระบบราชการได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งได้ประกาศเรื่องการพัฒนาระบบราชการอย่างจริงจัง ส่งผลให้เกิดการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของระบบราชการมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจน คือ มุ่งหวังให้ข้าราชการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก คิดเชิงยุทธศาสตร์ และนำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะทำให้ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานของตนเอง รวมทั้งได้รับความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ นับว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นข้าราชการที่ดีในสังกัดส่วนราชการกระทรวงคมนาคม และเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้สร้างสัมพันธภาพเพื่อการประสานการทำงานที่ดีระหว่างกันในอนาคต เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะนำมาซึ่งเครือข่ายในการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต่อไป
​​ทั้งนี้ โครงการอบรมหลักสูตร “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 67 มีข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัดกระทรวงฯ เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 104 คน ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า 3 คน กรมการขนส่งทางบก 30 คน กรมท่าอากาศยาน 2 คน กรมทางหลวง 56 คน กรมทางหลวงชนบท 7 คน และกรมการขนส่งทางราง 6 คน โดยหลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ มีเนื้อหาเป็นไปตามแนวทางและวัตถุประสงค์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมรวม 10 วัน ด้วยรูปแบบอบรมปกติระหว่างวันที่ 19 – 28 เมษายน 2566 ณ กระทรวงคมนาคม วังรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก และโรงแรม เบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67456

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More