ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมบัญชีกลาง โอนเงินเบี้ยคนพิการเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์แล้ว 20 เมษายนนี้

กรมบัญชีกลาง โอนเงินเบี้ยคนพิการเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์แล้ว 20 เมษายนนี้

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกลุ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายเบี้ยคนพิการ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ โดยวันนี้ (20 เมษายน 2566) กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้พิการที่ผูกพร้อมเพย์ ทั้งนี้ จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทุกวันที่ 20 ของเดือน จากเดิมโอนเข้าทุกวันที่ 22 ของเดือน

ส่วนการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ผ่านเกณฑ์) ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนแล้ว โดยข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 13,145,989 ราย (หรือคิดเป็นร้อยละ 90.06 ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด)

โดยผู้ผ่านเกณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนจำนวนทั้งสิ้น 1,419,557 ราย ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด

หากยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 จะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ขอให้ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนรีบดำเนินการยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จ เพื่อรักษาสิทธิสวัสดิการตามโครงการฯ สำหรับวิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐ สามารถตรวจสอบด้วยบัตรประชาชน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th หากไม่ได้รับสิทธิใดๆ จะปรากฏข้อความ “ไม่พบสิทธิ”

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถเช็กสิทธิสวัสดิการสังคม ได้หลายประเภท คือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินค่าป่วยการ อสม. / อสส. กองทุนคุ้มครองเด็ก การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียน เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูในครอบครัวอุปถัมภ์ เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์ เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ทางการเมือง เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง สวัสดิการพื้นฐานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการอาชีวศึกษา เงินทุนการช่วยเหลือทายาทผู้ประสบภัย เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาและเงินยังชีพแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิต ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง

หากมีข้อสงสัย สอบถามที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ขณะเดียวกันการตรวจสอบว่า ผู้พิการได้ลงทะเบียนเข้าระบบเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยัง สามารถตรวจสอบได้ด้วยการคลิกเข้าไปที่ลิงก์นี้ http://ecard.dep.go.th/person_info/ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230420090849587

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More