ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ชวนประชาชนชอปสินค้าสุดยอดภูมิปัญญา OTOP สมุทรสาคร 19-23 เมษายน นี้ ที่เซ็นทรัลศาลายา

ชวนประชาชนชอปสินค้าสุดยอดภูมิปัญญา OTOP สมุทรสาคร 19-23 เมษายน นี้ ที่เซ็นทรัลศาลายา

จังหวัดสมุทรสาคร เปิดตัว 40 สุดยอดผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิต และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการจําหน่ายสินค้าและบริการ พร้อมชวนประชาชนร่วมช้อปสินค้าโอทอป และสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสาครในราคาพิเศษ ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2566 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา

นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยถึงการจัดงาน“สุดยอดภูมิปัญญา OTOP สมุทรสาคร” ว่าสืบเนื่องมาจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต และรายได้ของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครเป็นอย่างมาก และทางจังหวัดจึงได้มีการสนับสนุนให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าชุมชน เพื่อเป็นรายได้เสริมสร้างงาน สร้างอาชีพ แต่พบว่ายังไม่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานรับรอง รวมทั้งยังขาดการส่งเสริมช่องทางการตลาด ขณะเดียวกันในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้ให้ความสําคัญต่อการสร้างความเข้มแข็ง และการสร้างมูลค่าเพิ่มของสาขาการผลิตต่าง ๆ จังหวัดสมุทรสาคร จึงมีการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีการขยายตลาดด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านตราสินค้า และช่องทางการตลาดเป็นของตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยได้ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้ประกอบการในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ยกระดับมาตรฐานพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยองค์ความรู้ และนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างช่องทางตลาดใหม่ผ่านการจัดงาน“สุดยอดภูมิปัญญา OTOP สมุทรสาคร”ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2566 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา ซึ่งงานนี้จะมีการเปิดตัว 40 สุดยอดผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิต และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการจําหน่ายสินค้าและบริการ พร้อมทั้งมีการนำสินค้าโอทอป ของดีสมุทรสาครมาร่วมจำหน่ายภายในงานด้วย

“การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการจำหน่ายสินค้าของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเรามีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพอยู่ค่อนข้างมาก แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาที่เราต้องเจอกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การผลิตและจำหน่ายสินค้าต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค และวิถีการตลาดยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครก็ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งในงานนี้เราจะได้เห็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิต และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ นำมาเปิดตัวแนะนำให้กับผู้บริโภคด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ในงานอีกมากมาย ทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าของดีจังหวัดสมุทรสาคร การแสดงดนตรี และกิจกรรมชอปสินค้านาทีทอง ที่จะมีการนำสินค้าของดีสมุทรสาครมาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาลดพิเศษสุด ๆ ด้วย” พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าว

งาน “สุดยอดภูมิปัญญา OTOP สมุทรสาคร”ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2566 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230422100512319

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More