ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565) ฉบับที่ 6

ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 30 เมษายน 2565ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรง ประกอบกับ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงหนือ และทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่ 1 – 2 พ.ค. 65 ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่...

พช.ร่วมตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ

พช.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ 29 เมษายน 2565 Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญบรรยายหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับตุลาการศาลปกครอง

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญบรรยายหัวข้อ ‘ศาลปกครองกับการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและรองรับ Digital Disruption’ หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับตุลาการศาลปกครอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) ให้แก่ตุลาการศาลปกครอง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัย จัดโดย สำนักงานศาลปกครอง โดยวิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 Read More

ร้านค้า DGeat กิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยม Good Governance

#Energy Boosting Zone : ร้านค้า DGeat เป็นร้านค้าขนาดเล็กสำหรับเจ้าหน้าที่ในองค์กรแนวคิด คือ ช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ โดยซื้อของและชำระเงินได้ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยม Good Governance Read More

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านรัฐบาลดิจิทัล ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญบรรยายหัวข้อ “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล” ในโครงการจัดทำกรอบทิศทางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 5 เมษายน 2565 โดยถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลต่อไป Read More

DGA ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล ประจำปี 2565

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล Read More

เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหน่วยงานและโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน”

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ เข้ารับการคัดเลือก เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำคุณประโยชน์ รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ความดี อันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทย โดยกำหนดเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ : 0...

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมเสวนาออนไลน์ โครงการ การพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญร่วมเสวนาออนไลน์ โครงการ การพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล หัวข้อ ‘Digital University: enabling the smart society’ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเสวนาเรื่อง มหาวิทยาลัยดิจิทัลในนิเวศประเทศไทย จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ ในวันที่ 20 เมษายน 2565 สำหรับผู้ที่พลาดชมสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/cwAcnQBb0j/ มาร่วมรับฟังแนวทางการเดินหน้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับภาคส่วนต่าง ๆ...

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญ งานสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญ เสวนาในหัวข้อ “Digital Transformation องค์กรขนาดใหญ่ : ขับเคลื่อนอย่างไรให้เกิดผล” ในงานสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 เรื่อง “Digital Transformation” จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 23 เมษายน 2565 ณ ณ...

รัฐมนตรีอนุชา ดันพอร์ทัลบริการเพื่อชาวต่างชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว นักลงทุน และแรงงานต่างชาติ รับการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ พร้อมเร่งคิกออฟชวนคนรุ่นใหม่ใช้ดิจิทัลทรานสคริปต์

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 26 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับรองแนวนโยบายที่สำคัญตามมติคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมอัปเดตความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการสำคัญภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ....

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้สัมภาษณ์รายการ “ฐานTalk” เนชั่น TV เรื่อง โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi)

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติสัมภาษณ์ในรายการ “ฐานTalk” เนชั่น TV เรื่อง โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi) ดำเนินรายการโดย คุณฟาง (วิลาสินี แวน ฮาเรน) และ คุณโอ (บากบั่น บุญเลิศ) พร้อมอัปเดตผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและดีเด่น ในโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564”...

บขส. ปรับตารางการเดินรถสายเหนือ-อีสาน-ใต้ หลังรัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายการเดินทาง เริ่ม 1 พ.ค. นี้

ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. ได้ปรับตารางการเดินรถใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ได้มีมาตรการผ่อนคลายในการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชน เนื่องจากในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน โดยเส้นทางภาคเหนือ จะเปิดให้บริการ...

กลุ่มธุรกิจแม็คโคร “สร้างงาน สร้างคน” หนุนการขยายสาขาและธุรกิจดิจิทัล วางกลยุทธ์พัฒนาบุคลากร สร้างงานใหม่กว่า 3,300 ตำแหน่ง

นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร กล่าวว่า “ด้วยพันธกิจในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มธุรกิจแม็คโคร มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ และมีการขยายตำแหน่งงานเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยปีนี้มีแผนการเปิดตำแหน่งงานใหม่เพิ่มกว่า 3,300 ตำแหน่ง โดยเฉพาะในสายงาน O2O อีคอมเมิร์ซ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะสร้าง New S-Curve ให้กับองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นการดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยผลักดันองค์กรให้ขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรค้าส่งค้าปลีกยุคใหม่ (New Retail) Read...

ค้นพบ “พระเก้าอี้งาช้าง” ของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกา เก็บรักษาที่วัดอนงคาราม

“พระเก้าอี้งาช้าง” ของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระเก้าอี้ทำจากงาช้าง เก็บรักษาไว้ที่กุฏิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคาราม กรุงเทพมหานคร เดิมอยู่ในพระบรมมหาราชวัง เข้าใจว่าเป็นของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ด้วยปรากฏภาพถ่ายคู่กับพระเก้าอี้องค์นี้ เมื่อสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าเสด็จออกไปประทับที่วังสระปทุม จึงได้เชิญออกไปด้วย ภายหลังสันนิษฐานว่า เมื่อสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าเสด็จสวรรคตแล้ว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) ด้วยมีพระราชศรัทธาในเจ้าประคุณสมเด็จรูปนั้นเป็นที่ยิ่ง เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 Source: https://www.silpa-mag.com/old-photos-tell-the-historical-story/article_84871...

‘จุรินทร์’ เผย ผลสำเร็จการประชุม JTC ไทย-ภูฏาน ขยายความร่วมมือการค้าการลงทุน ดันส่งออกสมุนไพรและยาแผนโบราณไทย ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น 3,600 ล้านบาท ในปี 68

‘จุรินทร์’ เผย ผลสำเร็จการประชุม JTC ไทย-ภูฏาน ขยายความร่วมมือการค้าการลงทุน ดันส่งออกสมุนไพรและยาแผนโบราณไทย ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น 3,600 ล้านบาท ในปี 68 Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

เลอ เมอริเดียน โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท เปิดตัวแคมเปญ “Nouveaux Horizons” ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีซูเปอร์โมเดล “บาร์บาร่า พาลวิน” เป็นดารานำ

ซูเปอร์โมเดลชาวฮังการี ในแคมเปญใหม่ของแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้นักเดินทางค้นหาการผจญภัยใหม่ๆ และดื่มด่ำกับชีวิตดีๆ Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

296 GTS: ผู้กำหนดนิยามของความเร้าใจในการขับขี่ พร้อมหลังคาแบบเปิดได้

296 GTS: ผู้กำหนดนิยามของความเร้าใจในการขับขี่ พร้อมหลังคาแบบเปิดได้ Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

Dow จับมือวิศวะ จุฬาฯ พัฒนาหลักสูตร ป.โท มุ่งถ่ายทอดประสบการณ์ ตอบโจทย์การทำงานจริง

กรุงเทพฯ – 26 เมษายน 2565 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จับมือกับภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยส่งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการทำงานจริง สู่เนื้อหาบทเรียนในชั้นเรียนอันเข้มข้น หวังพัฒนาบุคลากรวิศวกรรมเคมีเปียมคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่างตรงจุด Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

พันธมิตรระดับโลกเยี่ยมชมโครงการเดอะฟอเรสเทียส์ โครงการเมืองแห่งแรกของโลกที่ออกแบบทุกมิติ เพื่อการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดีและมีความสุขมากขึ้น

ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัททีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากขวา) นางทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัท บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) (ที่ 2 จากขวา) นายกิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์...

PEA ร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและ สนับสนุนขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มร.ไมเคิล ฉง รองประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) แลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ร่วมในพิธี ณ...