รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2565

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน เม.ย.65 เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/

ความเป็น “หญิง” ที่ถูกกีดกันออกจากการตั้ง “นามสกุล” สมัยรัชกาลที่ 6

หญิงสาวชาวสยาม (ภาพจาก Twentieth Century Impressions of Siam)   คนไทยใช้ “นามสกุล” มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 หลังจากมี พระราชบัญญัติขนานนามสกุล พุทธศักราช 2456 มีทั้งนามสกุลที่ได้รับพระราชทาน และนามสกุลที่สามัญชนคิดตั้งขึ้นเอง รัชกาลที่ 6 ทรงมีความกังวลการตั้งนามสกุลของประชาชน ดังนั้น เพื่ออธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงวิธีการตั้งนามสกุลให้เป็นไปตามหลักการและต้องด้วยพระราชนิยม จึงทรงมีพระราชหัตถเลขาเรื่อง “บรรทึกความเห็นว่าด้วยการเลือกนามสกุล” มีรายละเอียดดังนี้ 1. นามสกุลของสามัญชนไม่ควรจะให้มียาว ๆ เทียมนามสกุลพระราชทาน 2....

จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน มอบให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดและนายอำเภอ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.45 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และนายอำเภอทุกอำเภอ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ พระพลังแผ่นดิน เป็นพระเนื้อผงทรงสามเหลี่ยม...

จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรณีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ...