ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ความหมายของธรรมเนียม “การสวม” พระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งเริ่มสมัยรัชกาลที่ 4

ในอดีตพระมหาพิชัยมงกุฎมีความสําคัญเท่าเทียมกับเครื่องราชกกุธภัณฑ์อื่นๆ เมื่อเจ้าพนักงานทูลเกล้าฯ ถวายพระมหาพิชัยมงกุฎในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก็จะทรงรับไว้แล้วทอดวางข้างพระองค์โดยมิได้ทรงสวม กระทั่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงได้รับพระมหาพิชัยมงกุฎแล้วทรงสวมพระเศียรอันเป็นประเพณีที่ได้รับอิทธิพลจากราชสํานักยุโรป ซึ่งถือคติว่าพระมหากษัตริย์จะทรงดํารงสภาวะอันสมบูรณ์สูงสุดก็ต่อเมื่อได้ทรงสวมมงกุฎแล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ นับแต่รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา จึงถือว่าพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งและถือว่าในขณะที่ทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นช่วงเวลาที่สําคัญยิ่งในพระราชพิธี โดยพระมหาราชครูพราหมณ์จะทูลเกล้าฯ ถวายพระมหาพิชัยมงกุฎ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับและทรงสวมที่พระเศียรด้วยพระองค์เอง เจ้าพนักงานภูษามาลาผู้ใหญ่กราบบังคมแต่งพระมหาพิชัยมงกุฎให้ตรงแล้วผูกพระรัตนกุณฑลเบื้องหลังถวาย ในขณะที่ทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎนั้น พราหมณ์พิธีเป่าสังข์ขับบัณเฑาะว์ประโคมแตรสังข์ดุริยางค์ ทหารยิงปืนถวายคำนับ พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถาทั่วพระราชอาณาจักร ข้อมูลจาก ผศ. ดร. พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์...

เป็นผู้หญิง (อยุธยา) แท้จริงแสนลำบาก ต้องทำไร่ไถนา ขายของ เลี้ยงลูก ส่วนชายนั้นขี้เกียจ!?

ผู้หญิงชาวบ้านกรุงศรีอยุธยามีภารกิจหนักหน่วงอย่างยิ่ง เพราะต้องดูแลบ้านเรือน พ่อแม่ พี่น้อง ลูกและผัวด้วยตัวคนเดียว ยิ่งกว่านั้น ยังต้องทำไร่ไถนา บางทีต้องไปขายของในตลาด เพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวทั้งหมด เรื่องนี้ลาลูแบร์เล่าว่า พวกผู้ชายเกียจคร้านมาก ดังนี้ “ในระหว่างที่พวกผู้ชายถูกเกณฑ์ไปเข้าเวรยามมีกำหนด 6 เดือนนั้น เป็นงานหลวงที่เขาจะต้องอุทิศถวายเจ้าชีวิตทุกปี ก็เป็นภาระของภรรยา, มารดาและธิดาเป็นผู้หาอาหารไปส่งให้ และเมื่อพ้นกำหนดเกณฑ์แล้วและกลับมาถึงบ้าน ผู้ชายส่วนมากก็ไม่รู้ที่จะทำงานอะไรให้เป็นล่ำเป็นสัน เพราะไม่ได้ฝึกงานอาชีพอย่างใดไว้ให้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษสักอย่างเดียว ด้วยพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงใช้ให้พวกนี้ทำงานหลายอย่างต่าง ๆ กัน แล้วแต่พระราชประสงค์...

กรมพระยาดำรงฯ “สันนิษฐาน” ที่มาพระเจดีย์ 3 องค์ ที่ด่านเจดีย์ 3 องค์

ด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจบุรีเป็นพื้นที่สุดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ซึ่งในอดีตเป็นเส้นทางเดินทัพของไทยและพม่า ที่ด่านแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ 3 องค์อีกด้วย แล้ว “พระเจดีย์ 3 องค์” นี้มีที่มาอย่างไร สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ มีพระนิพนธ์ไว้ใน “ประชุมพระนิพนธ์เบ็ดเตล็ด” (องค์การค้าคุรุสภา, พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2504) ดังนี้ (จัดย่อหน้าใหม่ และสั่งเน้นคำโดยกองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรม) เมื่ออ่านลายพระหัตถ์ตรัสถามเรื่องพระเจดีย์ 3 องค์...

มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

โครงการคนละครึ่งและโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้คะแนนระดับ “ดีมาก (A)” จากการประเมินผลโครงการหรือแผนงานภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้ฯ

 สำนักเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

การประกาศผลสถานะการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

Service Charge (เซอร์วิสชาร์จ) กับสิทธิของผู้บริโภค

  ตามที่ปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อว่า "สคบ. ตอบแล้ว เซอร์วิสชาร์จ ผู้บริโภคต้องจ่ายหรือไม่” นั้น พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะโฆษก สคบ. ขอให้ข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพิ่มเติม ดังนี้   ๑. ผู้บริโภคมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในข้อที่ ๑ สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ข้อที่ ๒...

สภากาชาดไทย ระดมส่งถุงยังชีพมอบผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยแอปพลิเคชั่น ‘พ้นภัย’ ใน 24 ชั่วโมง

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางดนิตา สมจิตตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทยพร้อมน้ำดื่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากสภากาชาดไทย โดยการบันทึกข้อมูลร้องขอผ่านแอพปพลิเคชัน "พ้นภัย" จำนวน 1,494 ชุด ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนวังทองพิทยาคม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวังทอง ปลัดอำเภอ ข้าราชการพนักงานลูกจ้างในสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอวังทอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันบรรจุสิ่งของใส่ถุงธารน้ำใจดังกล่าวตั้งแต่วานนี้...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ระดมสรรพกำลังลุยน้ำ ฝ่าฝน ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านท่ามะนาว หมู่ 4 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย

นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลุยน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านท่ามะนาว หมู่ 4 ตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย นายปรเมศวร์ ยศปัญญา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย นายณฐพงษ์ วงศ์สง่า หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ อปพร. เทศบาลตำบลนาอ้อ สมาชิกสภาจังหวัดเลย และกำลังพลจาก มทบ.28...

พระราชดำรัสในรัชกาลที่ 5 เมื่อฝรั่งเศสยอมทำสัญญา คืน “ตราด” ให้สยาม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (ภาพตกแต่งเพิ่มเติมจากไฟล์ต้นฉบับของ AFP PHOTO) ในวันที่ 23 มีนาคม ร.ศ. 125 หรือในปีพุทธศักราช 2450 รัฐบาลไทยกับฝรั่งเศส ได้ตกลงทำสัญญาแบ่งปันดินแดนกันขึ้นใหม่ ตามสัญญาฉบับนี้มีใจความว่า “ฝรั่งเศสยอมคืนจังหวัดตราดและเกาะทั้งหลาย ภายใต้แหลมลิงลงไปจนถึงเกาะกูดให้แก่รัฐบาลสยาม” ก่อนที่จะมีการรับส่งดินแดนให้แก่กันตามความในสัญญาข้อนี้ รัฐบาลทั้ง 2 ฝ่ายจึงแต่งตั้งให้มีข้าหลวงออกไปส่งและรับมอบดินแดนคืนต่อกัน ณ จังหวัดตราด โดยรัฐบาลทั้ง 2...

จังหวัดยโสธร ร่วมประชุมทางไกลกับนายกรัฐมนตรี พร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชน

นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ ผ่านระบบประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย โดยในที่ประชุม ได้หารือสถานการณ์อุทกภัย พร้อมทั้งสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน ทั้งในการอพยพ...

จังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์

นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดสุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ และ ตัวแทนนายอำเภอกาบเชิงนายธวัชชัย ดีลาศ เกษตรอำเภอกาบเชิง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับหน่วยงานจากสำนักพระราชวัง ตำรวจตระเวนชายแดน ครูอาจารย์ กรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน...

จ.สุรินทร์ จัดพิธีปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถหญ้า อาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จากการที่จังหวัดสุรินทร์ได้รับอิทธิพลจากพายุโนรู ส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรในหลายพื้นที่เกิดความเดือดร้อนขาดแคลนอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง มีการอพยพสัตว์เลี้ยงไปในพื้นที่สูงที่มีความปลอดภัย มีสัตว์เจ็บป่วยที่ต้องการการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ในเบื้องต้นจังหวัดสุรินทร์ได้ระดมสรรพกำลัง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ ทั้งการอพยพศาสตร์เสบียงสัตว์ ตลอดจนการรักษาพยาบาลสัตว์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียให้กับเกษตรกร ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2561 เป็นต้นมา กรมปศุสัตว์ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ด้วยหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ซึ่งในวันนี้กรมปศุสัตว์ได้จัดพิธีปล่อยรถขบวนหญ้าพระราชทานอาหารสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพร้อมกันทั่วประเทศในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์...

พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ “ตกอับ” สมัยร.5 เพราะเคยเรียกร้องประชาธิปไตย หรือด้วยเหตุอื่น?

พระประวัติก่อนอุบัติเหตุ …พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ เป็นพระราชโอรสองค์สุดท้ายในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม และหม่อมน้อย ธิดาพระยาราชมนตรี (ภู่ ต้นสกุล ภมรมนตรี) เมื่อแรกประสูติใน พ.ศ. 2394 มีพระนามหม่อมเจ้าปฤษฎางค์ ทรงเรียนรู้วิชาช่างจากพระบิดา ทั้งยังได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กข้าหลวงเดิมในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ อีกด้วย ต่อมาในช่วงต้นแห่งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หม่อมเจ้าปฤษฎางค์ทรงมีโอกาสเดินทางไปทรงศึกษาวิชาที่เมืองสิงคโปร์ และประเทศอังกฤษ ตามลำดับ และทรงเดินทางกลับสยามใน พ.ศ. 2418 ทรงเริ่มรับราชการเมื่อชันษาได้...

“หัวลำโพง ฝรั่งเรียกไม่ชัด ไทยพลอยเรียกตามว่า วัวลำพอง” พระราชวิจารณ์ศัพท์ไทย-ฝรั่งในร.5

สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) (ภาพจาก ห้องสมุดภาพ มติชน) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เมื่อครั้งยังเป็นที่พระยาไพศาลศิลปศาสตร์ ตำแหน่งเจ้ากรมตรวจการศึกษาในกระทรวงธรรมการ พ.ศ. 2453 เนื้อหาส่่วนหนึ่งว่าด้วยพระราโชบายด้านการศึกษาของชาติ เนื้อหาส่วนที่ลงวันที่ 4 กรกฎาคม ร.ศ. 129 มีเรื่องการใช้ศัพท์ไทย ศัพท์ฝรั่ง...

กอนช. สั่งเฝ้าระวังระดับน้ำ “แม่น้ำป่าสัก-แม่น้ำเจ้าพระยา”

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศฉบับที่ 47/2565 เรื่อง เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยา จากการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในช่วงวันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2565 อิทธิพลจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้มีกำลังปานกลาง ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประเมินฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) คาดการณ์ว่า จะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์...

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต ในกิจกรรม “ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 90 วัน 9,999 ยูนิต”

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต ในกิจกรรม “ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 90 วัน 9,999 ยูนิต” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วย นางณัฐิดา เจนนาวิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ...

เริ่มแล้ว “โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติ” เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี มีฟันบดเคี้ยว

เริ่มโครงการ “ฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติในหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา” ดูแลคนไทยทุกคนที่ไม่มีฟันบดเคี้ยวอาหาร พร้อมสืบสานต่อยอดโครงการฯ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้บริการใส่ฟันเทียมทั้งปาก หรือเกือบทั้งปาก ให้กับประชาชนทุกสิทธิ ติดต่อที่ รพ.สังกัด สธ. และ รพ.รัฐ ทั่วประเทศ สิทธิประกันสังคมรับบริการได้ที่ รพ.เอกชน และคลินิกทันตกรรมเอกชน ส่วนบริการฝังรากฟันเทียมกับผู้มีปัญหาฟันเทียมทั้งปากหลวมเฉพาะสิทธิบัตรทอง ที่ รพ.ที่เข้าร่วมโครงการ...

อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เกิดฝนตกต่อเนื่องน้ำล้นทะลักอ่าง ประกาศเตือนเฝ้าระวังน้ำไหลหลาก

พื้นที่ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่อง มวลน้ำจำนวนมากไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ จนล้นปริลเวย์หลากท่วมพื้นที่การเกษตร บางจุดถนนถูกน้ำท่วมสูงรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปมาได้ ขณะที่ชุมชนพื้นที่ลุ่มยังเสี่ยงต้องประกาศเตือนชาวบ้านระวังน้ำไหลหลาก จากที่ได้เกิดฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน นับแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ยังส่งผลกระทบกับในหลายๆ พื้นที่ของจังหวัดลำปาง หลายเขตท้องที่คงมีรายงานเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ล่าสุดที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 42 ถนนสายลำปาง-ลี้ ในเขตชุมชน บ้านนาสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ก็ได้เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากท่วมพื้นที่ทำการเกษตรตามสองฟากฝั่งถนนกินเนื้อที่เป็นบริเวณกว้าง โดยตามจุดที่น้ำไหลหลากได้มีชาวบ้านในพื้นที่ขับรถตระเวนคอยติดตามเฝ้าดูระดับน้ำ และทราบว่ามีบางคนหนีน้ำขึ้นมาจากนา มาเฝ้าดูน้ำหลากเนื่องจากเป็นห่วงไร่นาของตนที่ตอนนี้กำลังลงกล้าปลูกข้าวเอาไว้แต่ส่วนใหญ่ก็ได้ถูกน้ำหลากท่วมไปแล้วทั้งหมด...

ปภ.อำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบพนังกั้นน้ำลำเซบายพร้อมทั้งนำกระสอบทรายกั้นน้ำเพื่อไม่ให้น้ำล้นพนังเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร

นางอภิญญา รัตนเรืองรุ่ง ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายบวร วงษ์ชม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบพนังกั้นน้ำลำเซบายพร้อมทั้งนำกระสอบทรายกั้นน้ำเพื่อไม่ให้น้ำล้นพนังเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร บริเวณบ้านดอนว่าน หมู่ที่ 9 ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนลูกรัง จำนวน 400 คิว ทราย จำนวน 60 คิว พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากอำเภอหัวตะพาน และเทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51...