DGA เข้าร่วมการประชุมชี้แจง พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร.

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ‘พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565’ ในหัวข้อ ‘แนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ’ จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายและทิศทางสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ผ่านวีดิทัศน์ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี...

DGA ร่วมลงนามในพิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) ‘โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล’ กับ เทศบาลตำบลมาบข่า จ.ระยอง

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมลงนามในพิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) ‘โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล’ ระหว่างสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA และ เทศบาลตำบลมาบข่า โดยมี นายอาจิน อ่ำพุด นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่า จังหวัดระยอง ร่วมลงนามตามแผนแม่บทท้องถิ่นดิจิทัล ภายใต้โครงการเทศบาลดิจิทัล Smart Office (Mabkha Smart City) ในการนำระบบท้องถิ่นดิจิทัลไปใช้...