CAAT ชี้แจงประเด็นค่าโดยสารแพงในช่วงหยุดยาว

จากกรณีที่มีข่าวค่าโดยสารเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ไปกล จากกรณีที่มีข่าวค่าโดยสารเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ไปกลับ มีราคาแพง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ขอชี้แจงว่าในการกำกับค่าโดยสารเส้นทางภายในประเทศจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าโดยสารและค่าระวางสำหรับอากาศยานขนส่งในเส้นทางบินภายในประเทศ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการกำกับดูแลค่าโดยสารที่เป็นอัตราขั้นสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้ค่าโดยสารสูงจนเกินไป โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการเดินทางสูง โดยผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเพดานราคาในแต่ละเส้นทางได้ที่เว็บไซต์  https://www.caat.or.th/th/archives/36895 อย่างไรก็ตาม จากการติดตามและตรวจสอบค่าโดยสารสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศที่ผ่านมา พบว่า อัตราค่าโดยสารสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สำรองที่นั่ง ก่อนวันเดินทาง และ/หรือช่วงวันหยุดระยะยาวเป็นสำคัญ ดังนั้น ในช่วงเวลาที่มีปริมาณความต้องการเดินทางน้อย เป็นเหตุให้ค่าโดยสารถูกลงเช่นเดียวกัน...

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เข้าร่วมการประชุม Slot Conference ครั้งที่ 151 เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย พบสายการบินทั่วโลก จัดสรรเวลาการบิน (Slot) รับเที่ยวบินระหว่างประเทศบินเข้าสู่ประเทศไทย

CAAT เข้าร่วมการประชุม Slot Conference ครั้งที่ 151 จัด CAAT เข้าร่วมการประชุม Slot Conference ครั้งที่ 151 จัดขึ้นที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2565 โดยมีสายการบินระหว่างประเทศ กว่า 60 สายการบินทั่วโลกเข้าพบเพื่อขอรับจัดสรรเวลาการบินสำหรับฤดูกาลบินปัจจุบัน (Winter 2022) และ...