ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมควบคุมโรค เตือนภัยโรคอาหารเป็นพิษ ที่เกิดขึ้นทุกปีช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม แนะควรมีสุขอนามัยยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด

กรมควบคุมโรค เปิดผลการเฝ้าระวัง สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษในปี 2566 ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.- 3 ก.พ.2566 พบผู้ป่วย 6,185 ราย อัตราป่วย 9.35 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ ช่วงอายุ 5-9 ปี ช่วงอายุ...

สธ. ชวนให้กำลังใจผู้ป่วยมะเร็ง หยุดส่งต่อข้อมูลเท็จด้านโรคมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย 20 หน่วยงาน เดินหน้ารณรงค์ “วันมะเร็งโลก” ภายใต้แนวคิด

สธ. ชวนให้กำลังใจผู้ป่วยมะเร็ง หยุดส่งต่อข้อมูลเท็จด้านโรคมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย 20 หน่วยงาน เดินหน้ารณรงค์ “วันมะเร็งโลก” ภายใต้แนวคิด กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย 20 หน่วยงาน เดินหน้ารณรงค์ “วันมะเร็งโลก” ภายใต้แนวคิดปี 2566 “Uniting our voices and taking action...

“สาธิต” เดินหน้า เสริมศักยภาพ อสม. และภาคีเครือข่าย จ.ระยอง เพิ่มพูนทักษะ และความรอบรู้ด้านสุขภาพ

“สาธิต” เดินหน้า เสริมศักยภาพ อสม. และภาคีเครือข่าย จ.ระยอง เพิ่มพูนทักษะ และความรอบรู้ด้านสุขภาพ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม. และภาคีเครือข่าย อำเภอบ้านฉางและนิคมพัฒนา จ.ระยอง เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านสุขภาพ พร้อมเป็นต้นแบบการมีสุขภาพดี ใช้เทคโนโลยีดิจัลคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยแอปพลิเคชัน “SMART อสม.”          ...

รมช.ประภัตร ร่วมสืบสานประเพณีพี่น้องเกษตรกรชาวอีสาน งานบุญลอมข้าวใหญ่ พร้อมทั้งมอบโคให้แก่เกษตรกร จ.ขอนแก่น

รมช.ประภัตร ร่วมสืบสานประเพณีพี่น้องเกษตรกรชาวอีสาน งานบุญลอมข้าวใหญ่ พร้อมทั้งมอบโคให้แก่เกษตรกร จ.ขอนแก่น          นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานบุญลอมข้าวใหญ่ พร้อมทั้งมอบโค ในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ วัดมธุวัณโณวาสต.หนองกุดใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ว่า ประเพณีบุญลอมข้าวใหญ่   หรือบุญคุณลานนั้น เป็นประเพณีของชาวอีสาน ที่แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของชุมชนที่ดำรงอยู่ด้วยวิถีเกษตรกรรมมาช้านาน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน ชาวนาจึงได้สำนึกในบุญคุณของข้าวที่ได้หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยทุกคน นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงพลังความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของชุมชน เพื่อสืบทอดจิตวิญญาณที่กล้าแกร่งของชาวนา       นายประภัตร กล่าวว่า บุญลอมข้าวใหญ่ เป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้านที่ห่างหายไปเพราะปัจจุบันเกษตรกรมีวิถีชีวิตใหม่ โดยการใช้รถเก็บเกี่ยวและอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น แทนการเก็บเกี่ยวโดยธรรมชาติและแรงงานคนตามวิถีของชาวบ้าน ทำให้การลอมข้าวหลังเก็บเกี่ยว และการปลงข้าวหรือการนำเครื่องบูชาพระแม่โพสพเสียบไว้ที่ลอมข้าว ที่เป็นประเพณีที่แสดงออกถึงการเห็นคุณค่าของข้าวและน้ำสูญหายไป และเพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีในวิถีทำนาแบบธรรมชาติ กระทรวงเกษตรฯ จึงได้ส่งมอบโค โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว       แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 27 ตัวเพื่อให้ได้ใช้โค-กระบือ เป็นแรงงานในการทำนาปลูกข้าว เป็นลักษณะของการอยู่ร่วมกันพึ่งพากันตามธรรมชาติ อีกทั้งยังได้มูลโคนำมาเป็นปุ๋ยคอก เป็นการลดรายจ่ายและทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยเหลือให้เกษตรกรมีปัจจัยการผลิตเป็นของตนเอง ข้อมูล    Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี พัฒนาการรักษาขั้นสูง ผ่าตัดมะเร็งได้ทุกระบบให้เคมีบำบัดได้ทุกโรค

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี พัฒนาการรักษาขั้นสูง ผ่าตัดมะเร็งได้ทุกระบบให้เคมีบำบัดได้ทุกโรค โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี พัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบวงจร ผ่าตัดมะเร็งได้ทุกระบบ รักษาด้วยเคมีบำบัดได้ทุกโรค และพัฒนาการให้ยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลใกล้บ้านโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง           โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี พัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบวงจร ผ่าตัดมะเร็งได้ทุกระบบ รักษาด้วยเคมีบำบัดได้ทุกโรค และพัฒนาการให้ยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลใกล้บ้านโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทำให้ผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงบริการได้สะดวกและทันเวลา ส่งผลให้ได้รับรางวัลศรีสวางควัฒน ประจำปี 2565...