ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในโครงการอบรม หลักสูตร “นักบริหารระดับต้นยุคดิจิทัล” ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ  DGA โดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วย ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในโครงการอบรม หลักสูตร “นักบริหารระดับต้นยุคดิจิทัล” ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของสำนักงานประกันสังคม ได้เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจการจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสมสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรได้ พร้อมรับชมการสาธิตระบบ E-Saraban และแอปพลิเคชันทางรัฐ...

จังหวัดลำพูนเชิญชวนเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับคัดเลือกและยกย่อง “คนดีศรีจังหวัด” สร้างแบบอย่างการทำความดี มุ่งเป้าสู่สังคมคุณธรรม

นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยมีเป้าหมายให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม 5 ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม...

ซีพีเอฟคว้ารางวัลซีอีโอและแบรนด์ยอดเยี่ยม เวทีระดับภูมิภาค Asia’s Greatest Brands and Leaders 2023

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ รับ 2 รางวัลเกียรติยศระดับภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ Asia’s Greatest CEO 2023 Award และ Asia’s Greatest Brands 2023 ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม งาน The 19th Edition Asian...

อบต.กำแพง จังหวัดสตูล เตรียมจัดงานวันเต่าโลก ครั้งที่ 6 ส่งเสริมการอนุรักษ์เต่ากระอาน และงานเกษตรแฟร์ตำบลกำแพง ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2566

วันนี้ (22 ก.พ.66) นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง (อบต.กำแพง) เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล กำหนดจัดงานวันเต่าโลก ครั้งที่ 6 (World Turtle Day 2023) และงานเกษตรแฟร์ตำบลกำแพงขึ้น ระหว่างวันที่ 6 –12 มีนาคม 2566 ณ ลานตลาดนัด KM...

จังหวัดตรังจัดโครงการขยายผลการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึก และหวงแหนมุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันนี้ (22 ก.พ.66) นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยายผลการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึก และหวงแหนมุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำหรับงาน กศน.จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง สถาบันพระมหากษัตริย์ หนึ่งในสามเสาหลักสำคัญของประเทศไทย ที่ยืนหยัดมานับพันปีจนถึงปัจจุบัน โดยมีบทบาทมีคุณูปการนำพาคนไทยสร้างชาติ รักษาเอกราช วัฒนธรรม ความเป็นไทยให้คงอยู่รอด ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศ...

อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย มอบหมายให้นายภัทรพงศ์ บุ่งนาแซง ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองหนองคาย ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย เทศบาลตำบลหาดคำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลหาดคำ กรณีได้รับความเดือนร้อนจากการปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ ฝ่ายผู้ถูกร้องยินยอมรื้อสิ่งปลูกสร้างบางส่วนตามแนวเขตที่ทั้งสองฝ่ายนำชี้และผู้ถูกร้องจะรื้อถอนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230222145755540 Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร...

นายกรัฐมนตรี ห่วงผู้สูงอายุ ย้ำ!! ให้มารับวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น ลดการป่วยหนักและเสียชีวิต

กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า การใช้วัคซีนโควิด-19 ของไทย ตั้งแต่การฉีดเข็มแรก เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 64 จนถึงขณะนี้ ไทยฉีดวัคซีนในภาพรวมแล้ว 146,590,102 โดส การฉีดวัคซีนโควิด-19 ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ นายกรัฐมนตรี จึงขอให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 และผู้สูงอายุ มาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ลดการนอนโรงพยาบาล ลดอาการป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตหากติดเชื้อ แม้สถานการณ์โควิด...

กรมเจ้าท่า กำชับนักท่องเที่ยวต้องสวมเสื้อชูชีพขณะเดินทางทางน้ำเพื่อความปลอดภัย

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า (จท.) ทั้งส่วนกลางและสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 – 7 ควบคุม กำกับ และดูแลความปลอดภัยทางน้ำ พร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมการให้บริการเรือโดยสาร ได้เน้นย้ำให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือให้เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสารทั้งเสื้อชูชีพ บอร์ดชูชีพ และขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทาง เพื่อความปลอดภัย คนประจำเรือและผู้ควบคุมเรือต้องมีมาตรฐานเดินเรือที่ปลอดภัย ไม่ประมาท เพื่อลดอุบัติเหตุทางน้ำ พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย และประกาศแจ้งเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรืออย่างเคร่งครัด ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230214145249972...

โจรแอบอ้าง เป็น จนท.สรรพากรหลอกล้วงเงิน-ข้อมูล ย้ำไม่โทร ไม่ติดต่อทางไลน์ หรือ SMS เน้นส่งจดหมายเท่านั้น เตือน ปชช. อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หลังนายกรัฐมนตรี สั่งการให้เร่งดำเนินการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อสามารถโอนเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิได้ทันในวันที่ 1 มีนาคม นี้ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน โดยกระทรวงการคลังกำลังเร่งพิจารณารายชื่อเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ ส่วนจะทันจ่ายเงินในวันที่ 1 มีนาคมนี้ตามกำหนดการเดิมหรือไม่ ต้องไปดูตารางเวลาอีกครั้งว่าจะต้องมีการปรับแก้ไขอย่างไร เบื้องต้นคาดว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า 20 ล้านคน เมื่อผ่านการคัดกรองคุณสมบัติร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องแล้ว...

กระทรวงการคลัง เร่งสรุปผลผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ให้ครม.พิจารณา คาดมีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 13 ล้านคน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หลังนายกรัฐมนตรี สั่งการให้เร่งดำเนินการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อสามารถโอนเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิได้ทันในวันที่ 1 มีนาคม นี้ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน โดยกระทรวงการคลังกำลังเร่งพิจารณารายชื่อเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ ส่วนจะทันจ่ายเงินในวันที่ 1 มีนาคมนี้ตามกำหนดการเดิมหรือไม่ ต้องไปดูตารางเวลาอีกครั้งว่าจะต้องมีการปรับแก้ไขอย่างไร เบื้องต้นคาดว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า 20 ล้านคน เมื่อผ่านการคัดกรองคุณสมบัติร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องแล้ว...

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน บูรณาการความร่วมมือเดินหน้าขยายตลาดส่งออกไป สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้เป็นผลสำเร็จ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการเพิ่มตลาดระหว่างประเทศสร้างโอกาสให้เศรษฐกิจไทยและกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชน บูรณาการความร่วมมือเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้หารือเพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้าไทยกับภาครัฐและภาคเอกชนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี รับทราบผลการดำเนินงานดังกล่าว พร้อมทั้งขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ UAE จนประสบความสำเร็จ เห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรม ขยายตลาดส่งออกสินค้าไทย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศจำนวนมหาศาล และเป็นโอกาสขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มคณะมนตรีความร่วมมือรัฐประเทศอ่าวอาหรับ...

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมขับเคลื่อน การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัดประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัดประจำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 โดยที่ประชุมได้รับทราบ ความพร้อมในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรทั่วประเทศ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัดใน 7 อำเภอ ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเขตเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 16...

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล นำสินค้าออกจำหน่ายในราคาประหยัด ลดสูงสุด 20 – 40 % ภายใต้โครงการพาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดสตูล

วันนี้ (22 ก.พ.66) นางสายช่อ อังศุพานิช พาณิชย์จังหวัดสตูล กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อดำเนินโครงการพาณิชย์... ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และเพื่อให้ประชาชนได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วย ทั้งนี้ได้นำสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพ มาจัดจำหน่ายในราคาประหยัด ลดสูงสุด 20 – 40 % ประกอบด้วย...

ททท. นำทีมภาคเอกชนไทยบุกตลาดจีน กระตุ้นท่องเที่ยวไทยและฟื้นความเชื่อมั่นในการเดินทาง

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในงาน Amazing Thailand Amazing New Chapters Road Show to China 2023 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนที่เชื่อมั่นและมอบโอกาสให้ประเทศไทยได้ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นกลุ่มประเทศแรก ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และรัฐบาลจีนได้อนุญาตให้ชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวยังต่างประเทศได้ โดยประเทศไทยมีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนทุกคน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายและแนวทางในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยนำมาตรการความปลอดภัยที่มีศักยภาพด้านสาธารณสุข ผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยอีกด้วย...

กรมสรรพากรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2565

กรมสรรพากรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2565 ครม. มีมติเห็นชอบหลักการมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากภาครัฐในปีภาษี 2565 เพื่อทำให้การบริโภคภายในประเทศขยายตัว อันเป็นผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากภาครัฐในปีภาษี 2565 เพื่อทำให้การบริโภคภายในประเทศขยายตัว อันเป็นผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ” นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริม และสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ...

กยท. ผลักดันการซื้อขายยางมาตรฐานการจัดการป่าไม้ยั่งยืนสำเร็จ ดีลแรกกว่า 500 ตัน

นางสาวอธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจยาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ซื้อยางหลายประเทศให้ความสำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กยท. จึงเร่งส่งเสริมสวนยางไทยให้เข้าสู่ระบบการรับรองป่าไม้ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี ตั้งแต่กระบวนการปลูกสร้างสวนยาง เก็บเกี่ยว แปรรูป และผลักดันให้เกิดการซื้อ - ขายผลิตภัณฑ์จากยางพารามาตรฐานสากลผ่านระบบตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย รวบรวมคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อยางแล้วประสานการยางแห่งประเทศไทย ระดับเขตที่จะมีข้อมูลของเกษตรกรที่ทำสวนยางผ่านมาตรฐานที่กระจายอยู่ในแต่ละภาค เพื่อหาผลผลิตยางที่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ โดยการส่งมอบยางตามสัญญาการซื้อขายยางก้อนถ้วยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามหลักสากล ระหว่างสหกรณ์ยางพาราชุมชนตำบลหนองแคน จำกัด และบริษัท ไทยอิสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์...

รองปลัดฯ ณัฏฐิญาฯ เป็นประธานการจัดทำรายงานประจำปี สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2565

การประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (2566- 2570) แผนปฏิบัติราชการรายปี และการจัดทำรายงานประจำปี สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (2566- 2570) แผนปฏิบัติราชการรายปี...

ปลัดฯ ณัฐพล ต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดิน ในโอกาสศึกษาดูงานกระทรวงอุตสาหกรรม

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ต้อนรับ รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานกระทรวงอุตสาหกรรม   เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ต้อนรับ รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา...

กรมการขนส่งทางบก ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจทำใบขับขี่สากลสามารถนำหลักฐานเข้ารับบริการได้ โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า

กรมการขนส่งทางบก ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจทำใบขับขี่สากลสามารถนำหลักฐานเข้ารับบริการได้ โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า  นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในปี 2566 หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้คลี่คลายลง การดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมกลับสู่สภาวะปกติ หลาย ๆ ประเทศได้มีการเปิดรับนักท่องเที่ยว รวมถึงมีประชาชนเดินทางไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศเพื่อเรียนหรือทำงาน ทำให้ประชาชนสนใจทำใบขับขี่สากลเพื่อการเช่ารถยนต์เดินทางท่องเที่ยวหรือขับรถยนต์ในต่างประเทศ ทั้งนี้ ใบขับขี่สากลที่ประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามอนุสัญญา 2 ฉบับ...

กั๊กที่จอดรถบนถนนสาธารณะ มีความผิด !!

กั๊กที่จอดรถบนถนนสาธารณะ มีความผิด !! การวางวัตถุ สิ่งของ เช่น แผงเหล็ก เก้าอี้ หรือสิ่งอื่นใด บนถนนสาธารณะ เพื่อจับจองพื้นที่ดังกล่าวเป็นของตนเองหรือผู้อื่น ในลักษณะกีดขวาง เข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ม.19 “ห้ามมิให้ ตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทําในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกําหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร” ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท...