พายุ โนรู ฉบับที่ 19

ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (29 ก.ย. 65) พายุดีเปรสชัน “โนรู” มีศูนย์กลางอยู่บริเวณอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร หรือที่ละติจูด 15.6 องศาเหนือ ลองจิจูด 104.2 องศาตะวันออก โดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง...

พายุ “โนรู” ฉบับที่ 18

ฉบับที่ 18 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565เมื่อเวลา 01.00 น. ของวันนี้ (29 ก.ย. 65) พายุดีเปรสชัน “โนรู” มีศูนย์กลางอยู่บริเวณอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ หรือที่ละติจูด 15.6 องศาเหนือ ลองจิจูด 104.5 องศาตะวันออก โดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง...

พายุ “โนรู” ฉบับที่ 17

ฉบับที่ 17 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565เมื่อเวลา 22.00 น. ของวันนี้ (28 ก.ย. 65) พายุดีเปรสชัน “โนรู” มีศูนย์กลางอยู่บริเวณอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี หรือที่ละติจูด 15.7 องศาเหนือ ลองจิจูด 104.7 องศาตะวันออก โดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง...

DGA จับมือสมาคมสันนิบาติเทศบาลแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัล ยกระดับการให้บริการและการทำงาน อปท. ทั่วประเทศให้เป็นดิจิทัล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA นำโดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ‘โครงการสนับสนุนระบบบริหารงานและให้บริการประชาชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น’ กับ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และนายกเทศมนตรีนครยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยมี นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 27...

รมต.อนุชา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11 ของสถาบัน TDGA เพื่อเร่งยกระดับความพร้อมผู้บริหารหน่วยงานรัฐ ให้รับมือการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระดับนโยบาย ตามนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและการปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11 หรือ e-GEP#11 โดย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมฯ โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล กล่าวรายงานสรุปผลการฝึกอบรม โดยภายในงานมีผู้แทน/ผู้บริหารหน่วยงานรัฐที่เข้ารับการฝึกอบรมมานำเสนอโครงการเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหรือแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง...

การเลี่ยงเป็นทหารของคนไทยในอดีต เหตุมอง “ทหารเกณฑ์” เป็นกลุ่มคนที่เลวทราม

จิตรกรรมฝาผนังภายในท้องพระโรงกรุงธนบุรี เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ “การเกณฑ์ทหาร” ในยุคจารีตหรือรัฐโบราณของไทย คือการรวบรวมไพร่มาเป็นแรงงานให้กองทัพ ไม่มีระบบทหารอาชีพ ในอดีตไพร่จะมีสังกัดขุนนางหรือเจ้านายของตนเอง ราชสำนักไม่ได้ควบคุมไพร่เหล่านี้โดยตรง แต่ควบคุมผ่านขุนนางอีกทอดหนึ่ง โดยขุนนางจะมีพันธะในการอุปถัมภ์ไพร่ในสังกัด ดูแลเกี่ยวกับการคดีความอันเกิดแก่ไพร่ รวมถึงจัดการสะสางความเดือดร้อนทั้งหลายของไพร่ แลกกับไพร่จะถูกขุนนางเรียกไปใช้แรงงานตามรูปแบบความสัมพันธ์ในระบบศักดินาสวามิภักดิ์ ความสัมพันธ์ระหว่างขุนนางกับไพร่คือหลักในการเกณฑ์ทหารของรัฐไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนกรุงรัตนโกสินทร์ ก่อนการยกเลิกระบบไพร่-ทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 หลักการเกณฑ์แรงงานไพร่แต่เดิมนั้นกำหนดว่าชายที่มีอายุ 18-60 ปี มีหน้าที่รับราชการ ต้องมาเข้าทะเบียนที่กรมพระสุรัสวดี หน่วยงานหลักในการกำกับดูแลการเกณฑ์ไพร่พล เจ้าพนักงานหรือสัสดีจะสักที่ท้องแขนหรือหลังมือของไพร่เพื่อระบุตัวตนว่าเป็นคนในสังกัดกรมกองใด เรียกว่าการ สักเลก หรือ เกณฑ์เลข หลังจากสักเลก ไพร่ผู้นั้นจะได้สังกัดและกำหนดรับราชการต่าง...

พายุ โนรู ฉบับที่ 16

ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันนี้ (28 ก.ย. 65) พายุโซนร้อน “โนรู” ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้ว บริเวณอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และเมื่อเวลา 19.00 น. มีศูนย์กลางอยู่บริเวณอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี หรือที่ละติจูด 15.7 องศาเหนือ...

พายุ โนรู ฉบับที่ 15

ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันนี้ (28 ก.ย. 65) พายุโซนร้อน “โนรู” บริเวณแขวงสาละวัน ประเทศลาว มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 20 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกของอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี หรือที่ละติจูด 15.6 องศาเหนือ ลองจิจูด...

“หมาบ้า” กัดพระธิดากรมพระยาดำรงราชานุภาพ “สิ้นชีพตักษัย” ปฐมบทเกิด “สถานเสาวภา”

หม่อมเจ้าบันลุศิริศานต์ ดิศกุล (ภาพจาก “สมุดพระรูปพระราชโอรส พระราชธิดาและพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” จัดพิมพ์พ.ศ. 2543) เรื่องน่าเศร้าที่ “หมาบ้า” กัดพระธิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ จนเป็นเหตุให้สิ้นชีพตักษัยนั้น ม.จ. พูนพิศมัย ดิศกุล ทรงนิพนธ์เล่าไว้ในหนังสือ พระราชวงศ์จักรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 (สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น สมัยรัชกาลที่ 6) จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชน ทรงกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “…ในเวลาที่กำลังมีการซ้อมรบเสือป่าประจำสัปดาห์อยู่นี้ มีเหตุที่เศร้าโศกเกิดขึ้นเรื่องหนึ่ง คือ พวกพี่น้องรุ่นเดียวกับข้าพเจ้าออกไปเยี่ยมจากกรุงเทพฯ กันชั่วคราว. วันหนึ่งเรากำลังเล่น-เอาเถิด-กันอยู่กลางสนามหน้าบังกะโล เวลาราว...

ประกาศเทศบาลนครยะลา เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 43 กำหนดว่า ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน ให้เรียกเก็บภาษีสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในปีที่สี่ เพิ่มขึ้นจากอัตราภาษีที่จัดเก็บตามมาตรา 37(4) ในอัตราร้อยละศูนย์จุดสาม และหากยังทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพอีกเป็นเวลาติดต่อกัน ให้เพิ่มอัตราภาษีอีกร้อยละศูนย์จุดสามในทุกสามปี แต่อัตราภาษีที่เสียรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินร้อยละสาม ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักคลัง เทศบาลนครยะลา โทร.073-223666 ต่อ 1213 ข้อมูล    Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read...

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชี้แจงการดำเนินการปรับปรุงศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา พร้อมน้อมรับถึงความกังวลใจของประชาชนอยุธยา โดยจะแก้ไขและตกแต่งพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชี้แจงการดำเนินการปรับปรุงศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา พร้อมน้อมรับถึงความกังวลใจของประชาชนอยุธยา โดยจะแก้ไขและตกแต่งพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว ตามที่กลุ่มประชาชนอยุธยาได้ออกแถลงการณ์ทักท้วงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องโถงอาคารหน้าห้องนิทรรศการและอื่นๆ บนตัวอาคารของศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา โดยปัจจุบันบริเวณดังกล่าว ได้เปิดให้บริการในรูปแบบ Museum Cafe ชื่อร้าน "ทองกีบม้า" ซึ่งการปรับปรุงตกแต่งอาคาร อาจกระทบต่ออัตลักษณ์ คุณค่าตามเจตนารมณ์เดิม และวัตถุประสงค์ของนักออกแบบและนักวิชาการ เมื่อครั้งก่อตั้งอาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา นั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเรียนว่า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...

พายุ โนรู ฉบับที่ 14

ฉบับที่ 14 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันนี้ (28 ก.ย. 65) พายุโซนร้อน “โนรู” บริเวณแขวงสาละวัน ประเทศลาว มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 90 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกของอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี หรือที่ละติจูด 15.8 องศาเหนือ ลองจิจูด...

พายุ โนรู ฉบับที่ 13

ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันนี้ (28 ก.ย. 65) พายุไต้ฝุ่น “โนรู” บริเวณแขวงเซกอง ประเทศลาว ได้อ่อนกำลังเป็นพายุโซนร้อนแล้ว โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 150 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกของอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี หรือที่ละติจูด 15.9 องศาเหนือ...

ส่งมอบแท็งก์น้ำ “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม” แก่ผู้ประสบสาธารณภัยที่เป็นผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร จ.ยะลา

ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ส่งมอบและตรวจรับแท็งก์น้ำตามโครงการ “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม” สำหรับผู้ประสบสาธารณภัยที่เป็นผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนน้ำสะอาด ณ บ้านศาลายาว หมู่ที่ 2 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และมัสยิดพงยามู อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยได้รับการสนับสนุนแท็งก์น้ำ และค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานคอนกรีตในราคาฐานละ 4,600 บาท จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล...

ปลัดเกษตรฯเตรียมนำแนวทางการบริหารจัดการด้านเกษตรของญี่ปุ่น

ปลัดเกษตรฯเตรียมนำแนวทางการบริหารจัดการด้านเกษตรของญี่ปุ่น มาปรับใช้บริหารยางพาราไทย ทั้งระบบ       ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2565 พร้อมด้วยนายกุลเดช พัวพัฒนกุล ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาดูงานด้าน การบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่น (Japan Agricultural...

มท.1 ปาฐกถาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเครือข่ายประชารัฐระดับประเทศ ย้ำ ในอนาคต ผวจ. ต้องทำงานร่วมกับเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคี ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 15.45 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคีระดับประเทศ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายประยูร รัตนเสนี อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายนิสิต จันทร์สมวงศ์...

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทาน ธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2565

วันนี้ (28 กันยายน 2565) เวลา 08.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทาน ธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2565 โดยมีนายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมพล โนดไทง นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ นายทาวัน...

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีประดับธงชาติและเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2565 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีประดับธงชาติและเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม Credit...

ครม. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มสูงเกินกรอบเป้าหมายตลอดปี

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจำครึ่งแรกของปี พ.ศ.2565   (1 มกราคม- 30 มิถุนายน  2565 ) สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 1. เป้าหมายนโยบายการเงินสำหรับปี 2565 โดยครม....

ประชาสัมพันธ์พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้การรถไฟแห่งประเทศไทย นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญสมทบองค์กฐิน ได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานกษัตริย์ศึก เลขที่บัญชี 049-0-20455-4 ชื่อบัญชี “กฐินการรถไฟแห่งประเทศไทย” ข้อมูล การรถไฟแห่งประเทศไทย  ...