ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รามเกียรติ์

รามเกียรติ์ ตอนที่ 2 : กำเนิดอโนมาตันปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทวาราวดี

ความเดิมจากตอนที่แล้ว หลังจากพระนายรายร์แปลงเป็นพญาวราหะ หรือหมูเผือก ต่อสู้กับหิรันตยักษ์ที่ทำการม้วนแผ่นดินจนสามารถฆ่าหิรัญยักษ์ได้แล้ว และพระองค์ไปบรรทมที่เกษียรสมุทร และเกิดเป็นกุมารในดอกบัว ที่ผุดขึ้นมาจากท้องของพระองค์ พระนารายณ์จึงอุ้มกุมารนั้นไปเข้าเฝ้าพระอิศวรที่เขาไกรลาส พระอิศวรเห็นพระกุมารจึงบอกแก่พระนารายณ์ว่า กุมารนี้เป็นผู้ที่เกิดจากพระนารายณ์ ต่อไปจะเป็นปฐมกษัตริย์วงศ์พระนารายณ์ จะได้เป็นใหญ่ปราบยุคเข็ญนำความสงบมาสู่โลกในภายภาคหน้า ว่าแล้วพระอิศวรจึงสั่งให้พระอินทร์ลงไปสร้างเมืองที่ชมพูทวีป เพื่อถวายให้กับพระกุมารผู้สืบเชื้อสายแห่งพระนารายณ์

 

เมื่อพระอินทร์ได้รับคำสั่งจากพระอิศวร ก็กลับมายังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สั่งให้เทวดารับใช้ มาตุลี เกณฑ์ไพร่พลเทวดาจำนวนมาก เพื่อเตรียมตัวลงไปช่วยกันสร้างเมืองที่ชมพูทวีป แล้วพระองค์ก็ทรงเหาะมายังชมพูทวีป เมื่อมาถึงแล้วแล้ว ก็มองเห็นแผ่นดินทางทิศบูรพา ตะวันออก มีชื่อว่าป่า “ทวาราวดี” โดยที่ป่านี้มี พระฤาษี มุณีดาบส 4 ตน มีชื่อว่า 1.อจนคาวี 2.ยุคอัคระ 3.ทหฤาษี 4.ยาคะมุนี ล้วนมีตบะแก่กล้าด้วยกันทั้งหมด ด้วยบำเพ็ญพรตตบะมาเป็นระยะเวลากว่าแสนปีแล้ว พระอินทร์จึงเข้าไปแจ้งกับฤาษีทั้งสี่ ว่าได้รับบัญชาจากพระอิศวรให้มาสร้างเมือง เพื่อถวายแก่ บุตรแห่งพระนารายณ์ ฤาษีได้ฟังก็มีความยินดี และยอมสละสถานที่บำเพ็ญพรต เพื่อการสร้างเมือง โดยนำชื่อของฤาษีแต่ละตนมารวมกับชื่อป่า แล้วตั้งเป็นชื่อเมืองว่า “กรุงศรีอยุธยาทวาราวดี” พระอินทร์จึงสั่งให้พระวิษณุกรรม นายช่างใหญ่แห่งสวรรค์ สร้างมหานคร โดยพระวิษณุกรรมทำการร่ายเวทย์ เกิดเป็นปราสาทราชวังงดงามวิจิตร มีอุทยานกว้างใหญ่ มีป้อมปราการคูคลองหอรบรายล้อมมั่นคง จากนั้นได้รวมผู้คน จากสี่ทวีปมาเป็นพลเมือง มีทั้งเสนาอำมาตย์ นางสนมกำนัล มากมาย

 

เมื่อเมืองถูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระอินทร์ก็กลับไปยังเขาไกรลาส เพื่อรายงานกับพระอิศวรว่าบัดนี้ได้สร้างเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระอิศวรจึงประทานนามให้กุมาร ผู้เป็นบุตรพระนารายณ์นั้นชื่อว่า “อโนมาตัน” มีความหมายว่า ผู้ปราบยักษ์ และทรงมอบแหวนให้ และให้พรว่า จงเป็นผู้ที่ไม่มีผู้ใดชนะได้ และประทานอาวุธ ให้กับอโนมาตัน แล้วอโนมาตัน ก็เหาะไปยังกรุงศรีอยุธยาพร้อมกับพระอินทร์ เมื่อถึงกรุงศรีอยุธยา พระอินทร์ ก็เชิญอโนมาตันให้เป็นกษัตริย์ผู้ปกครอง กรุงศรีอยุธยาทวาราวดี แล้วมอบ “นางมณีเกสร” ให้เป็นพระชายา และปกครองกรุงศรีอยุธยาสืบมา