แหวน เฮมาไทด์(Hematite)

Hematite เฮมาไทด์(Hematite หรือ Haematite)  เฮมาไทด์มีเป็นโลหะสีดำเป็นเหล็ก สีเงินเทาน้ำตาลแดง หรือน้ำตาลแดง รูปแบบของแร่ฮีมาไทต์จะมีริ้วรอยสนิมสีแดง เฮมิเต็ดแข็งกว่าเหล็กบริสุทธิ์ แต่เปราะมากกว่า องค์ประกอบ มีสารประกอบของเหล็ก (III) ออกไซด์ (Fe2O3) ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆรูปแบบของออกไซด์ของเหล็ก โดยสามารถนำมาถลุงเป็นเหล็กได้ มีโครงสร้างผลึกเป็นแบบรอมโบฮีดรอลแบบเดียวกับ อิลมิไนต์ และ คอลันดัม  ปริมาณสำรองของแร่เหล็กออกไซด์ส่วนใหญ่จะพบได้ในรูปแบบของเฮมาไทด์ แร่เฮมาไทด์สีเทา มักพบในที่ที่มีน้ำพุร้อน นอกจากนี้ผลึกแร่ชนิดสีเทาสามารถเกิดในแหล่งแบบพลัด...

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญบรรยายหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับตุลาการศาลปกครอง

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญบรรยายหัวข้อ ‘ศาลปกครองกับการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและรองรับ Digital Disruption’ หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับตุลาการศาลปกครอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) ให้แก่ตุลาการศาลปกครอง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัย จัดโดย สำนักงานศาลปกครอง โดยวิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 Read More

DGA ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล ประจำปี 2565

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล Read More

ร้านค้า DGeat กิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยม Good Governance

#Energy Boosting Zone : ร้านค้า DGeat เป็นร้านค้าขนาดเล็กสำหรับเจ้าหน้าที่ในองค์กรแนวคิด คือ ช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ โดยซื้อของและชำระเงินได้ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยม Good Governance Read More

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านรัฐบาลดิจิทัล ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญบรรยายหัวข้อ “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล” ในโครงการจัดทำกรอบทิศทางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 5 เมษายน 2565 โดยถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลต่อไป Read More

รัฐมนตรีอนุชา ดันพอร์ทัลบริการเพื่อชาวต่างชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว นักลงทุน และแรงงานต่างชาติ รับการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ พร้อมเร่งคิกออฟชวนคนรุ่นใหม่ใช้ดิจิทัลทรานสคริปต์

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 26 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับรองแนวนโยบายที่สำคัญตามมติคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมอัปเดตความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการสำคัญภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ....

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญ งานสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญ เสวนาในหัวข้อ “Digital Transformation องค์กรขนาดใหญ่ : ขับเคลื่อนอย่างไรให้เกิดผล” ในงานสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 เรื่อง “Digital Transformation” จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 23 เมษายน 2565 ณ ณ...

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้สัมภาษณ์รายการ “ฐานTalk” เนชั่น TV เรื่อง โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi)

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติสัมภาษณ์ในรายการ “ฐานTalk” เนชั่น TV เรื่อง โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi) ดำเนินรายการโดย คุณฟาง (วิลาสินี แวน ฮาเรน) และ คุณโอ (บากบั่น บุญเลิศ) พร้อมอัปเดตผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและดีเด่น ในโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564”...

เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหน่วยงานและโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน”

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ เข้ารับการคัดเลือก เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำคุณประโยชน์ รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ความดี อันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทย โดยกำหนดเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ : 0...

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมเสวนาออนไลน์ โครงการ การพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญร่วมเสวนาออนไลน์ โครงการ การพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล หัวข้อ ‘Digital University: enabling the smart society’ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเสวนาเรื่อง มหาวิทยาลัยดิจิทัลในนิเวศประเทศไทย จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ ในวันที่ 20 เมษายน 2565 สำหรับผู้ที่พลาดชมสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/cwAcnQBb0j/ มาร่วมรับฟังแนวทางการเดินหน้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับภาคส่วนต่าง ๆ...

พยากรณ์อากาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 09/04/2022

วันที่ 09/04/2022 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. วันนี้ - 12:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C)เลย  สูงสุด 33  ต่ำสุด...

พยากรณ์อากาศ ภาคกลาง วันที่ 09/04/2022

วันที่ 09/04/2022 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. วันนี้ - 12:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-15 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C)กาญจนบุรี  สูงสุด 37  ต่ำสุด...

พยากรณ์อากาศ ภาคตะวันออก วันที่ 09/04/2022

วันที่ 09/04/2022 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. วันนี้ - 12:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ...

พยากรณ์อากาศ ภาคเหนือ วันที่ 09/04/2022

วันที่ 09/04/2022 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. วันนี้ - 12:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส...

พยากรณ์อากาศ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันที่ 09/04/2022

วันที่ 09/04/2022 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. วันนี้ - 12:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-15 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C)กรุงเทพมหานคร  สูงสุด 36  ต่ำสุด...

พยากรณ์อากาศ ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) วันที่ 09/04/2022

วันที่ 09/04/2022 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. วันนี้ - 12:00 น. วันพรุ่งนี้ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส...

พยากรณ์อากาศ ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) วันที่ 09/04/2022

วันที่ 09/04/2022 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. วันนี้ - 12:00 น. วันพรุ่งนี้ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว...

รพ.เมดพาร์ค ตอกย้ำความเป็นโรงพยาบาลที่ให้ความสำคัญกับการบริการ

กรุงเทพฯ – วันที่ 1 เมษายน 2565 รพ. เมดพาร์ค ร่วมมือกับ บริษัท เซโฟรา (ประเทศไทย) จำกัด ยกระดับประสบการณ์การนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ตอบสนองความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลเมดพาร์คที่จะไม่หยุดยั้งในการพัฒนาการให้บริการและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนไข้ Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

รัฐบาลโดยวธ.จับมือภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

ระหว่างวันที่ 20-24 เม.ย. นี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี  เที่ยวชมวัง พิพิธภัณฑ์ เข้าวัดไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคล เรียนรู้สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

ศูนย์นวัตกรรม IRPC ให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาดูงานทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

คุณพยม บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักวิจัย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ให้การต้อนรับผู้บริหารและนิสิตจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรม IRPC เพื่อศึกษาดูงานทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ IRPC ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ในงานทางด้านการแพทย์และสุขภาพ ตอบรับกระแสแนวโน้มของโลก นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเกี่ยวกับโอกาสในความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมร่วมกัน ผ่านความรู้ความสามารถของแต่ละฝ่ายอีกด้วย Read More...